Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Uniejowie

Kolorowy pasek

Nr 042.4.2017 zakup czasu antenowego do emisji wskazań Zamawiającego przy realizacji wejść pogodowych na antenie ogólnopolskiej telewizji w dniach 10- 11czerwca 2017 roku w ramach projektu "Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Uniejów" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na Lata 2014 - 2020. Oś priorytetowa: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka. Działanie: Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Uniejów, 10 05.2017

 

Zapytanie ofertowe

Nr 042.4.2017

 

I. Nazwa zadania:

 

zakup czasu antenowego do emisji wskazań Zamawiającego przy realizacji wejść pogodowych na antenie ogólnopolskiej telewizji w dniach 10- 11czerwca  2017 roku w ramach projektu „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Uniejów” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na Lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka. Działanie: Internacjonalizacja przedsiębiorstw.

 

II.  Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Gmina Uniejów

99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13

REGON 3110119579, NIP 828-135-67-37

 

III. Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art.4 pkt. 8 ustawy), a przedmiotem zamówienia jest zakup czasu antenowego (art. 4. pkt. 3 lit. h) ustawy).

 

IV Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup czasu antenowego do emisji wskazań Zamawiającego przy realizacji wejść pogodowych na żywo  na antenie ogólnopolskiej telewizji w dniach 10- 11. 06. 2017 (co najmniej 8 wejść pogodowych każdego dnia o długości co najmniej 60 sekund każde) w lokalizacjach ustalonych wcześniej z Zamawiającym w godzinach od 9.00 do 14.30 (pierwszego dnia) i od 9.00 do 13.30 (drugiego dnia).

 

Wejścia pogodowe mogą zostać zrealizowane w kilku kanałach telewizyjnych danego dostawcy dla których wymagane jest aby wejścia pogodowe, o których mowa zrealizowane zostały  na antenie telewizji ogólnopolskiej co najmniej o charakterze informacyjnym

 

W ramach emitowanych materiałów Wykonawca wyemituje wskazania sponsorskie w postaci: trwającego min. 8 sekund billboardu. Sumaryczna liczba wskazań w zakresie niniejszego zamówienia wyniesie min. 16  billboardów sponsorskich( minimum 1 wskazanie sponsorskie przy każdym wejściu pogodowym).

Miejsce realizacji: Województwo Łódzkie, Uniejów

 

Wspólny Słownik Zamówień:

Kod i nazwa CPV:

92220000-9  - Usługi telewizyjne

 

V. Warunki udziału w postepowań  oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

 

1 Oferty mogą składać podmioty, które mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz kwalifikują się do katalogu podmiotów objętych wyłączeniem, o którym mowa w art.. 4 pkt 3 lit  h ustawy Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2016 r poz. 1020 ), na podstawie którego prowadzone jest postępowanie, tj. są „dostawcą audiowizualnych lub radiowych usług medialnych” w rozumieniu ww. ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów:

·       art. 10 lit. b  dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE

·       art. 4 ust 4 ustawy o radiofonii i telewizji  z dnia 29 grudnia 1992r .

i których oglądalność stacji w danym, programie o profilu informacyjnym, w którym planowane będą wejścia pogodowe wskazane w  niniejszym zamówieniu  w  1 dowolnym miesiącu w roku 2017 wynosiła minimum:

·       Grupa docelowa A 16-49 wskaźnik AMR min. 60 tys. osób w weekend ( sobota- niedziela) dla stacji o wyższej oglądalności (w przypadku kiedy zaproponowane zostanie więcej niż 1 stacja) )

Na potwierdzenie niniejszego warunku Wykonawca dołączy podpisane przez osobę uprawnioną oświadczenie, jako  Załącznik do Formularza ofertowego

 

W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci którzy nie są powiązani z Gminą Uniejów, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ww. podmiotu lub osobami wykonującymi w imieniu ww. podmiotu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

·       uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

·       posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

·       pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

·       pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

VI. Rodzaj i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty:

 

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:

1. cena – 80%

2. dodatkowe billboardy sponsorskie poza wymagane minimum  – 20%

 

Sposób oceny ofert:

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert ważnych, spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta posiadająca najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów tj. taka, która uzyska największą sumaryczną ilość punktów, uzyskanych łącznie w każdym z poniższych kryteriów:

1.       Sposób oceny oferty w zakresie kryterium ceny:

Zamawiający przyzna maksymalne ilości punktów ofercie, która zaoferuje najniższe wartości w odpowiedzi na w/w kryterium. Punkty te zostaną wyliczone ze wzoru:

 

                                      cena minimalna

Cena oferty = 100 x ------------------------------ x  waga kryterium%

       cena oferty badanej

Podana przez oferenta cena wykonania zamówienia stanowić będzie max. 80 punktów w 80 punktowej skali ocen.

2.       Sposób oceny oferty w zakresie kryterium wachlarza oferty:

W ramach emitowanych materiałów Wykonawca wyemituje wskazania sponsorskie w postaci: trwającego min. 8 sekund billboardu.

 

Brak dodatkowych billboardów  sponsorskich  poza wymagane minimum – 0pkt

Od 1 do 4  dodatkowych  billboardów   sponsorskich  poza wymagane minimum – 5 pkt

Od 5 do 8  dodatkowych billboardów  sponsorskich poza wymagane minimum – 10 pkt

Od 9 do 12 dodatkowych billboardów  sponsorskich poza wymagane minimum – 15 pkt

Od 13 do 16 dodatkowych b billboardów  sponsorskich poza wymagane minimum-20 pkt

 

W wyżej wymienionym kryterium oferent może uzyskać  max. 20 punktów w 20 punktowej skali ocen

 

VII Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia określa się w terminie:

10-11- czerwca  2017 rok

 

VIII. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

 

1. Oferty należy złożyć drogą elektroniczną na adres: urzad@uniejow.pl w terminie do dnia 18.05 2017 r. do godz.16.00. W temacie e-maila prosimy o wpisanie informacji: zakup czasu antenowego do emisji wskazań Zamawiającego przy realizacji wejść pogodowych na antenie ogólnopolskiej telewizji.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę.

 

Osoby do kontaktu: Aleksandra Borowska, Dominika Jaśkiewicz

Opis warunków udziału w postępowaniu:

2 .Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

2.1.Wypełniony formularz ofertowyzał. nr 1

2.2 .Dokumenty podmiotowe wykonawcy w szczególności:

·       oświadczenie o posiadaniu koncesji na świadczenie usług audiowizualnych potwierdzająca zakres programowy oraz obszar potencjalnych odbiorców wraz z potwierdzeniem wyników oglądalności

 

Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 23 maja 2017  O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada  treści zapytania ofertowego.

Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę niespełniającego warunków określonych w zapytaniu ofertowym .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Zapytanie ofertowe 10-11 czerwca 2017 (125.1kB) Zapisz dokument  
01_Formularz ofertowy (234kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie o wyborze oferty (204.3kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Aleksandra Borowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aleksandra Borowska
Data wprowadzenia:2017-05-10 13:15:40
Opublikował:Aleksandra Borowska
Data publikacji:2017-05-10 13:16:56
Ostatnia zmiana:2017-05-22 15:53:05
Ilość wyświetleń:340

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij