Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Uniejowie

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe - zamieszczenie 5 ogłoszeń prasowych w prasie regionalnej lub lokalnej w ramach promocji projektu "Rozwój instytucji kultury w Uniejowie" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na Lata 2014 - 2020

 

FUE-I.42.2.2017/0014

 

Zapytanie ofertowe

 

zamieszczenie 5 ogłoszeń prasowych w prasie regionalnej lub lokalnej w ramach promocji projektu „Rozwój instytucji kultury w Uniejowie” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na Lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa VI: Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury; Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

 

Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art.4 pkt. 8 ustawy).

 

Beneficjent (Zamawiający):

Gmina Uniejów

99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13

REGON 3110119579, NIP 828-135-67-37

 

Nazwa projektu realizowanego w ramach RPO WŁ 2014-2020:

Rozwój instytucji kultury w Uniejowie”.

 

Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje umieszczenie 5 ogłoszeń prasowych o realizowanym projekcie w następujących terminach (II kw. 2017 r. – 1 ogłoszenie, IV kw. 2017 r. – 1 ogłoszenie, II kw. 2018 r. – 1 ogłoszenie, III kw. 2018 – 1 ogłoszenie, II kw. 2019 r. – 1 ogłoszenie) Szczegółowe terminy emisji ogłoszeń prasowych będą ustalane z Zamawiającym.

Wymagania w stosunku do ogłoszenia:

·      pełny kolor CMYK 4+0

·      wymiary: nie mniejsze niż 11x16 cm i nie większe niż 16x16 cm.

·      ogłoszenia muszą zawierać logotypy obowiązujące w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego 2014-2020.

 

Treść ogłoszeń będzie przesyłana przed emisją w terminie ustalonym z Wykonawcą.

 

Kod CPV

79342200-5

 

Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty:

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:

1. kryterium: cena- waga 60%

2. kryterium: dodatkowa publikacja* – 40% * przez dodatkową publikację rozumie się zamieszczenie ogłoszenia tej samej treści w internetowym wydaniu dziennika, w którym ukaże się ogłoszenie w wersji papierowej. Ogłoszenia w wersji papierowej i elektronicznej muszą zostać opublikowane tego samego dnia.

Sposób oceny ofert:

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert ważnych, spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta posiadająca najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów tj. taka, która uzyska największą sumaryczną ilość punktów, uzyskanych łącznie w każdym z poniższych kryteriów:

1. Sposób oceny oferty w zakresie kryterium ceny:

Zamawiający przyzna maksymalne ilości punktów ofercie, która zaoferuje najniższe wartości
w odpowiedzi na w/w kryterium. Punkty te zostaną wyliczone ze wzoru:

 

cena minimalna

Cena oferty = 100 x ------------------------------ x waga kryterium%

cena oferty badanej

 

Podana przez oferenta cena wykonania zamówienia stanowić będzie max. 60 punktów w 60 punktowej skali ocen.

 

2. Sposób oceny oferty w zakresie kryterium nakładu katalogu w którym opublikowana zostanie reklama:

Zamawiający przyjął następujące wartości:

Dodatkowa publikacja ogłoszenia przez 1 dzień- 10 pkt.

Dodatkowa publikacja ogłoszenia przez 2 dni - 20 pkt.

Dodatkowa publikacja ogłoszenia przez 3 dni i więcej - 40 pkt.

 

UWAGA: Oferty nieprzewidujące dodatkowej publikacji ogłoszenia nie będą rozpatrywane.

 

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać przy zastosowaniu tego kryterium to 40 pkt.

 

Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia określa się na II kw. 2017 r.- II kw. 2019 r.

 

Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć drogą elektroniczną na adres: urzad@uniejow.pl w terminie do dnia 22.05.2017 r. do godz. 16.00. W temacie e-maila prosimy o wpisanie informacji: Oferta na zamieszczenie ogłoszeń prasowych.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę.

 

Osoba do kontaktu: Marcin Wegner

 

Opis warunków udziału w postępowaniu:

Oferta musi zawierać następujące dokumenty: Ofertę cenową zał. nr 1.

Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 25.05.2017 r. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową najpóźniej w dniu 26.05.2017 r.

Uwagi Zamawiającego do postępowania:

1.        Cenę netto i brutto przedmiotu zamówienia należy podać w PLN.

2.        Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3.        Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania
bez podania przyczyny.

4.        Oferta oraz wymagane formularze składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

5.        Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane załączniki, o których mowa w treści niniejszego zapytania. Oferta, dla której Zamawiający określił wzór w formie załącznika
do niniejszego zapytania, winna zostać sporządzona zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

6.        Ewentualne zmiany i/lub modyfikacje treści złożonej oferty winny zostać sporządzone
w takiej samej formie jak sama oferta, której modyfikacja/zmiana dotyczy.

 

Ogólne warunki umowy:

1.        Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni po dostarczeniu przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru i wystawieniu faktury.

2.        Z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przewidziane będą następujące kary umowne

a)      Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

-        za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

-        za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu jego wykonania,

-        za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

b)      Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

Szczegółowe warunki wykonania zamówienia zostaną określone w umowie.

 

Załączniki

Formularz ofertowy_kultura (449.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zapytanie ofertowe_kultura (87.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zapytanie ofertowe_kultura_zmiana (87.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mateusz Leśniewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mateusz Leśniewski
Data wprowadzenia:2017-05-12 13:38:57
Opublikował:Mateusz Leśniewski
Data publikacji:2017-05-12 13:39:54
Ostatnia zmiana:2017-05-15 09:48:56
Ilość wyświetleń:306

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij