Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Uniejowie

Kolorowy pasek

ROK 2017

1)      Uchwała nr XLI/311/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5 (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 244 z 13.01.2017 r.)

2)      Uchwała nr XLII/315/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 821 z 15.02.2017 r.)

3)      Uchwała nr XLII/316/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Uniejów (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 822 z 15.02.2017 r.)

4)      Uchwała nr XLII/320/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy symbolizującej komunizm  (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 823 z 15.02.2017 r.)

5)      Uchwała nr XLIII/331/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 1268 z 14.03.2017 r.)

6)      Uchwała nr XLIII/333/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Uniejów jest organem prowadzącym (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 1269 z  14.03.2017)

7)      Uchwała nr XLIII/334/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Uniejów (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 1270 z 14.03.2017 r.)

8)      Uchwała nr XLIV/340/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 1317 z 15.03.2017)

9)      Uchwała nr XLV/347/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Uniejów (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 1531 z 28.03.2017 r.)

10)  Uchwała nr XLVI/357/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie Gminy Uniejów (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz.2146 z 20.04.2017 r.)

11)  Uchwała nr XLVI/361/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uniejowie (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 2147 z  20.04.2017 r.)

12)  Uchwała nr XLVII/368/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu strefy uzdrowiskowej „C” w miejscowości Uniejów i dla fragmentu terenu miejscowości Ostrowsko gm. Uniejów  (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz.2453 z 17.05.2017 r.)

13)  Uchwała nr XLVII/371/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Uniejów (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 2625 z 19.05.2017  r.)

14)  Uchwała nr XLVII/372/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania; regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego; regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 2454 z 17.05.2017 r.)

15)  Uchwała nr XLVII/373/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 2388 z  09.05.2017 r.)

16)  Uchwała nr XLVII/374/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Uniejów na lata 2017-2021 (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 2455 z 17.05.2017 r.)

17)  Uchwała nr XLVII/375/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Uniejów (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 2456 z 17.05.2017 r.)

18)  Uchwała nr XLVII/376/2016 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Uniejów na rzecz najemców oraz warunków udzielenia bonifikat od ceny zakupu  (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 2457 z 17.05.2017 r.)

19)  Uchwała Nr XLVIII/386/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia  31 maja  2017 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Uniejów na rzecz najemców oraz warunków udzielenia bonifikat od ceny zakupu (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 2946 z 21.06.2017 r.)

20)  Uchwała Nr XLIX/392/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia  29 czerwca  2017 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Uniejów (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 3481 z 20.07.2017 r.)

21)  Uchwała Nr XLIX/399/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia  29 czerwca  2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 3482 z 20.07.2017 r.)

22)  Uchwała Nr L/414/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmian zasad wynajmowania lokali wchodzących mieszkaniowego zasobu Gminy Uniejów przyjętych uchwałą Nr XLVII/375/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Uniejów (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 3699 z 17.08.2017 r.)

23)  Uchwała Nr L/415/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 3699 z 17.08.2017 r.)

24)  Uchwała Nr LI/416/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy uzdrowiskowej „A” oraz części strefy uzdrowiskowej „B” na terenie gminy Uniejów (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 3864 z 13.09.2017 r.)

25)  Uchwała Nr LI/420/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia  29 czerwca  2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 3865 z 13.09.2017 r.)

26)  Uchwała Nr LI/421/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania; regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego; regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 3866 z 13.09.2017 r.)

 27)  Uchwała Nr LII/429/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 11 września 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Uniejów (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 4140 z  02.10.2017 r.)

28 )   Uchwała Nr LII/432/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 11 września 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Uniejów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 4141 z 02.10.2017 r.)

   29)    Uchwała Nr LII/433/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej  w miejscowości Zaborów do kategorii dróg gminnych (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 4142 z 02.10.2017 r.)

   30)      Uchwała Nr LII/437/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 11 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Uniejów (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 4143 z  02.10.2017 r.)

  31)     Uchwała Nr LIII/440/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczenia (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 4369 z 19.10.2017 r.)

 32)    Uchwała Nr LIII/442/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Uniejów (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 4370 z 19.10.2017 r.)

  33)   Uchwała Nr LIII/443/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej urządzonej na działce nr ewid. 873 obręb Brzozówka oraz na działkach nr ewid. 119, 142 obręb Góry, gm. Uniejów do kategorii dróg gminnych (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 4371 z 19.10.2017 r.)

34) Uchwała Nr LIV/444/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy uzdrowiskowej „C” na terenie miejscowości Spycimierz w gminie Uniejów (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 4537 z 10.11.2017 r.)

  35)   Uchwała Nr LIV/448/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego „UROCZYSKO ZIELEŃ" (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 4538 z 10.11.2017 r.)

      36 )  Uchwała Nr LIV/449/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Uniejów (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ.    z 2017 r. poz. 4539 z 10.11.2017 r.)

 37)   Uchwała Nr LV/457/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 06 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczenia (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 4910 z 27.11.2017 r.)

 38)   Uchwała Nr LVI/464/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 5199 z 07.12.2017 r.)

 39)   Uchwała Nr LVI/465/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. Z 2017 r. poz. 5200 z 07.12.2017 r.)

 40)   Uchwała Nr LVIII/477/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty

 41)   Uchwała Nr LVIII/478/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej

 42)   Uchwała Nr LVIII/479/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

Załączniki

311 (37.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
315 zmiana opłaty uzdrowiskowej (124.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
316 (100.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
320 (22.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
331 (121.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
333 (48.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
334 kryteria (65.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
340 (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
347 (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
357 (57.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
361 (31.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
368 (6.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
371 (932kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
372 (41.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
373 (171.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
374 (3.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
375 (234.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
376 (134.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
386 (97.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
392 (21.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
399 (124kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
414 (30.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
415 (126.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
416 (21MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
420 (130.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
421 (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
429 (483kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
432 (112.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
433 (485.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
437 (361.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
440 (170.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
442 (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
443 (516.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
444 (22.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
448 (132.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
449 (21.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
457 (21.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
464 (57.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
465 (174.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
477 (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
478 (131.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
479 (30.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Nowak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Nowak
Data wprowadzenia:2017-06-19 14:15:33
Opublikował:Agnieszka Nowak
Data publikacji:2017-06-19 14:22:35
Ostatnia zmiana:2018-01-04 09:35:58
Ilość wyświetleń:739

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij