Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Uniejowie

Kolorowy pasek

ZP.271.11.2017 - Rozwój uzdrowiska Uniejów poprzez rozbudowę oraz dostosowanie do nowych funkcji istniejącej infrastruktury turystycznej” i „Termy Uniejów Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej – Rozbudowa kompleksu basenowego

ZP.271.11.2017                                                                                                                                                                                                                                                    Uniejów, 15.07.2017

Polska-Uniejów: Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

2017/S 134-273769

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

 Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Nazwa i adresy

Gmina Uniejów ul. Błogosławionego Bogumiła 13

Uniejów99-210

Polska

Osoba do kontaktów: Aleksandra Borowska

Tel.: +48 632889744

E-mail: urzad@uniejow.pl

 Faks: +48 632889743

Kod NUTS: PL712

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.uniejow.bip.net.pl/

Wspólne zamówienie

                 

Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.uniejow.bip.net.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

Wielkość lub zakres zamówienia

                 

Nazwa:

Rozbudowa kompleksu termalno- basenowego realizowanego w ramach projektów "Rozwój uzdrowiska Uniejów (...)" i "Termy Uniejów Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej(...".

Numer referencyjny: ZP.271.11.2017

Główny kod CPV

45212000

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie kompleksu termalno-basenowego realizowanego w ramach projektu pn. : "Rozwój uzdrowiska Uniejów poprzez rozbudowę oraz dostosowanie do nowych funkcji istniejącej infrastruktury turystycznej" i "Termy Uniejów Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej - Rozbudowa kompleksu basenowego" Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części. Lokalizacja inwestycji: ul. Zamkowa działki o nr ewid.6/3, 6/5 i 6/6 w obrębie Uniejów,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, zasadami i warunkami określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, projektem umowy, obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

                 

Szacunkowa całkowita wartość

                 

Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

                 

Opis

Nazwa:

Rozwój uzdrowiska Uniejów poprzez rozbudowę oraz dostosowanie do nowych funkcji istniejącej infrastruktury turystycznej

Część nr: 1

                 

Dodatkowy kod lub kody CPV

45100000

45262100

45443000

45421000

45432100

45421146

45442120

45410000

45260000

45223500

45262500

45262210

45262350

45111200

45233200

45310000

45312310

45311200

45317200

45315700

45231300

45331100

45332200

45331000

32410000

32420000

35120000

45311000

45312000

45331110

45333000

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL712

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniejów, ul. Zamkowa działki o nr ewid. , 6/5 i 6/6.

Opis zamówienia:

Zadanie obejmuje następujące elementy:

A) Rozbiórkę elementów terenowych

B) budowa budynku basenowego

- Powierzchnia zabudowy: 1 507,30 m2

Powierzchnia netto obiektu: 3 047,28 m2

Kubatura: 16 495,50 m3

Wysokość budynku: 8,0m

Maksymalne wymiary: 120,3 x 18,3m,

Ilość kondygnacji: 2 nadziemne z podpiwniczeniem

Obiekt składać się będzie z następujących zespołów funkcjonalnych: Parter:

zespół wejściowy mieszczący hol wejściowy z szatnią i toaletami publicznymi (w tym dla osób niepełnosprawnych), kasy przejściowe, klatki schodowe, pomieszczenie sklepu

zespół przebieralniowo-natryskowy rodzinny/dla niepełnosprawnych, zespołami sanitarno-natryskowymi dla kobiet i mężczyzn,

część pomieszczeń zespołu gastronomicznego obejmujące magazyny ogólny, dla pizzy

zespół pomieszczeń technicznych, w tym pomieszczenia przyłącza i rozdzielni elektrycznej, pomieszczenia chemii basenowej i magazynowe

Piętro:

zespół gastronomiczny, zapleczem oraz salą restauracyjną na 48 osób,

strefa wypoczynkowa

toalety ogólnodostępne

Piwnica:

zespół przebieralniowo-natryskowy rodzinny/dla niepełnosprawnych z przebieralniowymi, zespołami sanitarno-natryskowymi dla kobiet i mężczyzn,

zespół rozrywkowy,

część pomieszczeń gastronomi obejmująca chłodnie oraz pomieszczenia do przygotowywania ciasta do pizzy,

pomieszczenia personelu damskie i męskie z osobnymi węzłami sanitarnymi,

pomieszczenia techniczne (magazyny, komora mroźnicza),

C) Budowę instalacji wewnętrznych obejmujących

- instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,

- instalację hydrantową,

- instalację kanalizacji sanitarnej

- instalację grzewczą

- instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

- instalację elektryczną

- instalację niskoprądową

Zakres zamówienia nie obejmuje wyposażenia w postaci mebli biurowych, wyposażenia technologii kuchni w tym sprzętów AGD jak piece, lodówki, zlewy etc. oraz systemu elektronicznego zarządzania i obsługi klientów (ESOK) wraz z szafkami dla klientów obiektu. Po stronie Wykonawcy pozostaje wykonanie wszelkich niezbędnych przyłączy kotwień, posadzeń oraz innych robót budowlanych niezbędnych do podłączenia wyposażenia obiektu, który jest ujęty w zakresie dokumentacji projektowej ale nie stanowi przedmiotu niniejszego postępowania. Powyższe dostawy zrealizowane zostaną w ramach odrębnego zadania równolegle z niniejszym zadaniem przez operatora obiektu tj. PGK Termy Uniejów Sp. z o.o. w Uniejowie. Zadanie realizowane jest w korelacji z odrębnym projektem inwestycyjnym w obszarze tego samego kompleksuTermalno-Basenowego w Uniejowie, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów w zakresie dwóch zadań częściowych tj. "Zrównoważone wykorzystanie potencjału turystyczno -rekreacyjnego poprzez rozwój usług uzdrowiskowych w Termach Uniejów -

nadbudowa i przebudowa najstarszej części basenu" i "Rozbudowa i modernizacja z doposażeniem dwóch istniejących niecek zewnętrznych kompleksu uzdrowiskowo-termalnego" Dodatkowo odrębną część kompletnego zadania w ramach rozbudowy kompleksu Termy Uniejów stanowi dostawa wyposażenia kompletnego obiektu w tym wyposażenie gastronomiczne i meble, sprzęt elektroniczny i oprogramowanie do zarządzania obiektem ESOK wraz z szafkami dla użytkowników etc.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie funkcjonującego obiektu basenowego,w związku z czym roboty budowlane związane z przedmiotową inwestycją winny być prowadzone w sposób umożliwiający swobodne funkcjonowanie i pracę w/w obiektu pływalni.

                 

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość Zabezpieczenie należytego wykonania umowy / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady / Waga: 20

Cena - Waga: 60

Szacunkowa wartość

                 

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 15/06/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

                 

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

                 

Informacje o opcjach

Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych

                 

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPO WŁ NA LATA 2014 - 2020.

                 

Informacje dodatkowe

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata2014-2020 Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej.

Wadium należy wnieść w wysokości 150 000 PLN

Minimalna wysokość zabezpieczenia 8 %

Wymagany okres gwarancji min. 60 m-cy.

                 

Opis

                 

Nazwa:

Termy Uniejów Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej - Rozbudowa kompleksu basenowego

Część nr: 2

                 

Dodatkowy kod lub kody CPV

45100000

45262100

45443000

45421000

45432100

45421146

45442120

45410000

45260000

45223500

45262500

45262210

45262350

45111200

45233200

45310000

45312310

45311200

45317200

45315700

45231300

45331100

45332200

45331000

32410000

32420000

35120000

45311000

45312000

45331110

45333000

                 

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL712

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji

Uniejów, ul. Zamkowa działki o nr ewid. 6/3, 6/5.

Opis zamówienia:

Zadanie polega na przeprowadzeniu prac budowlanych:

Budowy basenu rekreacyjnego wielofunkcyjnego ze stali nierdzewnej wyposażonego w leżanki i ławeczki rurowe z masażem powietrznym, masaże karku, masaże ścienne z zasysaniem powietrza, gejzery, zjeżdżalnie dla dzieci, siatkę wspinaczkową z pływającymi atrakcjami, kaskadę wodną, armatki wodne, schody wejściowe,

Budowy komory technologicznej podziemnej, przylegającej do basenu,

Budowy systemu uzdatniania wody basenowej,

Budowy instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,

Budowy instalacji hydrantowej,

Budowy instalacji kanalizacji sanitarnej,

Budowy instalacji grzewczej,

Budowy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

Budowy instalacji elektrycznej,

Budowy instalacji niskoprądowych,

Podstawowe parametry:

Powierzchnia lustra wody - 769,6 m2

Powierzchnia netto obiektu - 563,8 m2

Kubatura - 2 898,50 m3

Ilość kondygnacji: 1 podziemna

Podstawowe dane technologiczne

Główne elementy systemu uzdatniania wody basenowej:

- filtrowanie wstępne przez łapacze włókien,

- dozowanie środka wspomagającego koagulację

- dozowanie koagulanta

- filtrowanie przez filtry wielowarstwowe ze złożem filtracyjnym z aktywowanego szkła i węgla aktywnego

- naświetlanie promieniami UV

- ogrzewanie wody obiegowej

- dozowanie korektora pH,

- dozowanie środka dezynfekcyjnego - podchlorynu sodu

- dozowanie środka utleniającego

- odzysk ciepła z wód popłucznych z filtrów, ze ścieków szarych z natrysków, z wody odprowadzanej zbrodzików do stóp (nogomyjek)

- zastosowanie sterowania pracą lamp UV,

- zastosowanie w systemie sterowania instalacji uzdatniania wody basenowej trybu pracy "ekonomicznego", umożliwiającego czasowe (np. między godzinami 22:00 a 6:00) zmniejszenie wydajności systemu filtracyjnego

Zakres zamówienia nie obejmuje wyposażenia w postaci mebli biurowych, wyposażenia technologii kuchni w tym sprzętów AGD jak piece, lodówki, zlewy etc. oraz systemu elektronicznego zarządzania i obsługi klientów (ESOK) wraz z szafkami dla klientów obiektu. Po stronie Wykonawcy pozostaje wykonanie wszelkich niezbędnych przyłączy kotwień, posadzeń oraz innych robót budowlanych niezbędnych do podłączenia wyposażenia obiektu, który jest ujęty w zakresie dokumentacji projektowej ale nie stanowi przedmiotu niniejszego postępowania. Powyższe dostawy zrealizowane zostaną w ramach odrębnego zadania równolegle z niniejszym zadaniem przez operatora obiektu tj. PGK Termy Uniejów Sp. z o.o. w Uniejowie. Zadanie realizowane jest w korelacji z odrębnym projektem inwestycyjnym w obszarze tego samego kompleksu Termalno-Basenowego w Uniejowie, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Termy

Uniejów w zakresie dwóch zadań częściowych tj. "Zrównoważone wykorzystanie potencjału turystyczno -rekreacyjnego poprzez rozwój usług uzdrowiskowych w Termach Uniejów -

nadbudowa i przebudowa najstarszej części basenu" i "Rozbudowa i modernizacja z doposażeniem dwóch istniejących niecek zewnętrznych kompleksu uzdrowiskowo-termalnego" Dodatkowo odrębną część kompletnego zadania w ramach rozbudowy kompleksu Termy Uniejów stanowi dostawa wyposażenia kompletnego obiektu w tym wyposażenie gastronomiczne i meble, sprzęt elektroniczny i oprogramowanie do zarządzania obiektem ESOK wraz z szafkami dla użytkowników etc.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie funkcjonującego obiektu basenowego, w związku z czym roboty budowlane związane z przedmiotową inwestycją winny być prowadzone w sposób umożliwiający swobodne funkcjonowanie i pracę w/w obiektu pływalni.

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość Zabezpieczenie należytego wykonania umowy / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady / Waga: 20

Cena - Waga: 60

Szacunkowa wartość

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 15/06/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Informacje o opcjach

Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPO WŁ NA LATA 2014 - 2020.

                 

Informacje dodatkowe

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata2014-2020 Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej.

Wadium należy wnieść w wysokości 100 000 PLN

Minimalna wysokość zabezpieczenia 8 %,

Wymagany okres gwarancji min. 60 m-cy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

                 

Warunki udziału

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które w oparciu o art. 26 ust 1 ustawy Pzp zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego ofertę najwyżej oceniono na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień ich złożenia:

informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dla części 1 Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku sytuacji finansowej Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 4 000 000 PLN

Dla części 2 Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000 PLN

Dla potrzeb oceny spełniania warunków określonego powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez Narodowy Bank Polski na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które w oparciu o art. 26 ust 1 ustawy Pzp zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego ofertę najwyżej oceniono na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień ich złożenia:

wykazu robót budowlanych ), w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są:

- referencje

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-inne dokumenty.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składają wspólnie

- wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami., w tym;

Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

- Kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane

- Kierownika robót teletechnicznych posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń - w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- Kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych bez ograniczeń do kierowania robotami lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie polegającego na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 1 zadania w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy:

Dla części 1: budynku użyteczności publicznej zaszeregowanego w kategorii XV* - budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny; o kubaturze brutto nie mniejszej niż 10 000 m3 wyposażonego w instalację c.o z sieci ciepłowniczej, wentylację, klimatyzację Dla części 2: obiektu sportowo-rekreacyjnego tj. pływalni, basenu, basenu odkrytego wyposażonego w nieckę basenową o powierzchni lustra wody co najmniej400 m2, zasilanego w medium technologiczne typu solanka, woda termalna tj. wodą o wysokim zasoleniu, o podwyższonej temperaturze i agresywną wymagającą zastosowania materiałów odpornych na jej korozyjny wpływ oraz co najmniej 1 zadania w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy obiektu sportowo-rekreacyjnego tj. pływalni, basenu, basenu odkrytego wyposażonego w nieckę basenową stalową

w zakresie osób Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże ze dysponuje lub będzie dysponował:

- dla części 1: 1 osobą, która będzie pełnić funkcje Kierownika Budowy posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe od uzyskania uprawnień na stanowisku Kierownika Budowy w tym co najmniej na jednym zadaniu obejmującym co najmniej: budowę, przebudowę, rozbudowę budynku użyteczności publicznej*zaszeregowanego w kategorii XV* - budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny; o kubaturze brutto nie mniejszej niż 10 000 m3

- dla części 2: 1 osobą, która będzie pełnić funkcje Kierownika Budowy posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe od uzyskania uprawnień na stanowisku Kierownika Budowy w tym co najmniej na jednym zadaniu obejmującym budowę, przebudowę, rozbudowę obiektu sportowo-rekreacyjnego pływalni basenu, basenu odkrytego o powierzchni lustra wody co najmniej 400m2

.-dla części 1: 1 osobą, która będzie pełnić funkcje Kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenie zawodowe: od uzyskania uprawnień

dla części 2: 1 osobą, która będzie pełnić funkcje Kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą co na

dla części 1: 1 osobą, która będzie pełnić funkcje Kierownika robót teletechnicznych posiadającą co najmniej3 letnie doświadczenie zawodowe od uzyskania uprawnień. W tym co najmniej doświadczenie kierowania robotami branżowymi w zakresie budowy lub przebudowy co najmniej jednego budynku wyposażonego w co najmniej instalacje (w ramach jednego obiektu): telefoniczną, telewizyjną, kontroli dostępu, CCTV, alarmową i SAP.

dla części 2: 1 osobą, która będzie pełnić funkcje Kierownika robót teletechnicznych posiadającą co najmniej 3letnie doświadczenie zawodowe od uzyskania uprawnień.

dla części 1: 1 osobą, która będzie pełnić funkcje Kierownika robót sanitarnych posiadającą co najmniej 3letnie doświadczenie zawodowe od uzyskania uprawnień w tym co najmniej na minimum jednej inwestycji w zakresie budynku użyteczności publicznej* zaszeregowanego w kategorii XV* - budynki sportu i rekreacji, jak:

hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny; o kubaturze brutto nie mniejszej niż 10 000 m3, wyposażonym w instalację c.o z sieci ciepłowniczej. wentylację, klimatyzację.

dla części 2: 1 osobą, która będzie pełnić funkcje Kierownika robót sanitarnych posiadającą co najmniej 3letnie doświadczenie zawodowe od uzyskania uprawnień w tym co najmniej na minimum jednej inwestycji w zakresie instalacji technologii basenowej dla niecek o pow. lustra wody minimum 400 m2, zasilanego w medium technologiczne typu solanka, woda termalna tj. wodą o wysokim zasoleniu, o podwyższonej temperaturze i agresywną wymagającą zastosowania materiałów odpornych na jej korozyjny wpływ.

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Warunki dotyczące zamówienia

                 

Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy oraz zmiany zgodnie z projektem umowy oraz zapisami SIWZ rozdział XVIII. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności (pracownicy techniczni, fizyczni, obsługa podnośników, dźwigów) w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy. Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących budowa, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp. Zakres zamówień uzupełniających obejmować będzie zamówienia tego samego rodzaju, co zamówienie podstawowe, Wielkość lub zakres zamówienia: do 10 % wartości zamówienia podstawowego Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie: zgodnie z warunkami dotyczącym i zamówienia podstawowego.

                 

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

Opis

Rodzaj procedury

Procedura otwarta

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

Informacje na temat aukcji elektronicznej

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Informacje administracyjne

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 23/08/2017

Czas lokalny: 10:15

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

                 

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Warunki otwarcia ofert

Data: 23/08/2017

Czas lokalny: 10:30

Miejsce:

Urząd Miasta w Uniejowie, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, pokój nr 4.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

                 

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

Informacje na temat procesów elektronicznych

Informacje dodatkowe:

Z postępowania zamawiający wykluczy: Wykonawcę o którym mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz 24ust 5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie >=10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania: a)informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, b)zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzające że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, c)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, ; d) .Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, wyroku sądu skazującego za wykroczenia na karę ograniczenia wolności lub grzywny  W przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa lit a- d składają :informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i21 oraz ust 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp; -dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, ze nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności -dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, ze nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności -dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, Jeżeli w kraju,w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit a- d ), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce za-mieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. .Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w lit. a), składa dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go

dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nieprzyznania środków UE.

Procedury odwoławcze

                 

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

                 

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

                 

Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy

w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ust. Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. -Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

                 

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587701E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

                 

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

12/07/2017

Czesc_I_dok_stech_przed.zip

Czesc_II_dok_stech_przed.zip

Czesc_I_uzupelnienie_dokumentacji.zip

Czesc_II_uzupelnienie_dokumentacji.zip

Załączniki

Ogłoszenie (197.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 JEDZ (570.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 - wzór formularza oferty (88kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2.1. zbiorcze zestawienie kosztów (157.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - wykaz robót (66.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 - wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (60.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik nr 5 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (44.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 - oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej-2 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik nr 7 umowa na roboty wzór (677.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Czesc_I_dok_stech_przed (371.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Czesc_II_dok_stech_przed (371.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (94.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zmiana SIWZ (29.5kB) Zapisz dokument  
Czesc_I_uzupelnienie_dokumentacji (371.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Czesc_II_uzupelnienie_dokumentacji (371.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Czesc_I_uzupelnienie_dokumentacji-br-geologia (256.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Czesc_II_uzupelnienie_dokumentacji-br-geologia-sanitarna (3.6MB) Zapisz dokument  
zawiadomienie o uniewaznieniu postepowaniu (20.6kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Masandro Wszołek
Data utworzenia:2017-07-15 10:58:51
Wprowadził do systemu:Masandro Wszołek
Data wprowadzenia:2017-07-15 10:59:01
Opublikował:Masandro Wszołek
Data publikacji:2017-07-15 11:04:35
Ostatnia zmiana:2017-08-23 11:24:08
Ilość wyświetleń:1006

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij