Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Uniejowie

Kolorowy pasek

PGK ZP 271.11III-IV.2017 - Rozbudowie kompleksu termalno-basenowego w Uniejowie, z podziałem na dwa zadania częściowe, zgodnie z zakresem projektów inwestycyjnych Część 1 PGK ZP 271.11III.2017 „NADBUDOWA I PRZEBUDOWA NAJSTARSZEJ CZĘŚCI BASENU” Część 2 PGK ZP 271.11IV.2017 – „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA Z DOPOSAŻENIEM DWÓCH ISTNIEJĄCYCH NIECEK ZEWNĘTRZNYCH NAJSTARSZEJ CZĘŚCI BASENU”

 

Polska-Uniejów: Roboty budowlane w zakresie ośrodków rekreacyjnych

2017/S 134-273766

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)          Nazwa i adresy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów Sp. z o.o. w Uniejowie ul. Polna 37 Uniejów 99-210 Polska

Osoba do kontaktów: Agata Koszyka

Tel.:  +48 632888071

E-mail: zamowienia.publiczne@termyuniejow.pl

Faks:  +48 632889555

Kod NUTS: PL712

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.termyuniejow.pl/

I.2)          Wspólne zamówienie

I.3)          Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.uniejow.bip.net.pl/?c=308

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)          Rodzaj instytucji zamawiającej Podmiot prawa publicznego

I.5)          Główny przedmiot działalności

Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)         Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)      Nazwa:

Rozbudowa kompleksu Termalno-basenowego.

Numer referencyjny: PGK ZP 271.11III-IV.2017

II.1.2)      Główny kod CPV

45212172

II.1.3)   Rodzaj zamówienia Roboty budowlane II.1.4)            Krótki opis:

Rozbudowie kompleksu termalno-basenowego w Uniejowie, z podziałem na dwa zadania częściowe, zgodnie z zakresem projektów inwestycyjnych, których realizację przewiduje Zamawiający, tj.:

Część 1 PGK ZP 271.11III.2017 Nadbudowa i przebudowa najstarszej części basenu w ramach zadania:

Zrównoważone wykorzystanie potencjału turystyczno - rekreacyjnego poprzez rozwój usług uzdrowiskowych w Termach Uniejów; oraz

Część 2 PGK ZP 271.IV.2017 Rozbudowa i modernizacja z doposażeniem 2 istniejących niecek zewnętrznych najstarszej części basenu

Zamawiający wymagał będzie zawarcia porozumienia - umowy współpracy pomiędzy wykonawcami poszczególnych części zadania w zakresie koordynacji współpracy, przeciwdziałania potencjalnym kolizjom, opracowania skorelowanego harmonogramu prac każdego z wykonawców, zapobiegania ewentualnym opóźnieniom i podejmowania działań naprawczych w przypadku zagrożenia terminu ukończenia zadania. II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)       Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)         Opis

II.2.1)      Nazwa:

Nadbudowa i przebudowa najstarszej części basenu w ramach zadania: Zrównoważone wykorzystanie potencjału turystyczno - rekreacyjnego poprzez rozwój usług uzdrowiskowych w Termach Uniejów; Część nr: 1

II.2.2)       Dodatkowy kod lub kody CPV

45212200

45212000

45212100

45212172

45212210

45233200

45231300

45100000

45111200

45223500

45260000

45262120

45262210

45262350

45262500

45410000

45421000

45421146

45430000

45432100

45440000

45442120

45443000

45310000

II.2.3)      Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL712

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dz. nr ew. 6/3, 6/5 obręb Uniejów, Gm. Uniejów,

Budynek przeznaczony do rozbudowy, nadbudowy i przebudowy jest najstarszym obiektem kompleksu Termalno-basenowego.

II.2.4)      Opis zamówienia:

Budynek przeznaczony do rozbudowy, nadbudowy i przebudowy jest najstarszym obiektem kompleksu termalno-basenowego, sąsiaduje z istniejącym budynkiem zrealizowanym w 2013 r.

Na terenie objętym inwestycją znajdują się też: basen pływacki, otoczony utwardzoną plażą, ogrodzona plaża trawiasta.

Przedmiotowy budynek podlegał będzie

- przebudowie i rozbudowie istniejących przebieralni na zespół SPA oraz przebudowie części administracyjnej na przebieralnie rodzinne;

- nadbudowie jednej kondygnacji istniejącego budynku z przeznaczeniem na siłownię i fitness oraz zespół saunowy z przebieralniami;

- przebudowa zespołu saunowego w części piwnicznej na przebieralnie personelu i magazyny gospodarcze; Architektura i rozwiązania elewacyjne rozbudowywanego budynku nawiązują do sąsiedniej zabudowy, stanowiąc po rozbudowie jednolitą całość.

Podstawowe parametry wielkościowe:

Powierzchnia zabudowy po rozbudowie 963,80 m2

Powierzchnia zabudowy budynku istniejącego "na styku" 135,10 m2

Powierzchnia netto obiektu 2 130,44 m2

Kubatura "nowoprojektowana" 3 950,0 m3

Kubatura całego budynku po rozbudowie 8 810,0 m3

Wysokość budynku 8,80m

Ilość kondygnacji: 2 nadziemne z podpiwniczeniem Zakres przebudowy w rozbudowywanym obiekcie:

1.1. Piwnica

- nie przewiduje się ingerencji budowlanej w cześć techniczną (osie 1-13), w obszarze tym przewiduje się prace instalacyjne związane z instalacją technologii basenowej, instalacjami sanitarnymi oraz instalacjami elektrycznymi w zakresie zasilania nowych urządzeń,

- przewiduje się wyburzenie wszystkich istniejących ścianek działowych w istniejącym zespole saunowym (od osi 13 do 16), w tym również wyburzenia klatki schodowej, demontaż wszystkich instalacji oraz skucie posadzki do poziomu płyty fundamentowej,

1.2. Parter

- demontaż zewnętrznych daszków nad wejściem głównym, nad wejściem do piwnicy oraz zadaszenia zewnętrznego baru,

- przewiduje się wyburzenie wszystkich istniejących ścianek działowych, lad murowanych demontaż wszystkich instalacji oraz skucie posadzki do poziomu płyty fundamentowej w obrębie całego parteru, - powiększenie 4 okien w elewacji frontowej poprzez skucie ścian parapetowych.

1.3. Dach

- demontaż, elementów instalacyjnych

- demontaż pokrycia dachowego do poziomu płyty stropowej.

Podstawowe dane technologiczne

Zespół saunowy, został zaprojektowany jako rozbudowa i wzbogacenie programu funkcjonalnego istniejących saun znajdujących się w sąsiednim obiekcie. Jest dostępny bezpośrednio z przebieralni zespołu odnowy biologicznej i SPA poprzez własne natryskownie i WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych, posiada następujący program:

- natryskownia i WC męski i damski przy wejściu;

- sauna sucha gorąca (fińska), sauna sucha łagodna, łaźnia parowa, łaźnia aromatyczna, "ruska bania", niecka i natryski schładzające, strefa wypoczynku z leżankami, solarium leżące, solarium stojące (tuby).

W zespole saunowym jednocześnie może przebywać ok. 45 osób

Odnowa biologiczna została zaprojektowana jako wydzielony zespół na poziomie ">0<" z wejściem bezpośrednio z holu głównego z poczekalnią i recepcją. Dodatkowo zespół ma połączenie schodami na piętro z przebieralnią saunową. W skład zespołu odnowy wchodzi przebieralnia z wydzielonymi kabinkami oraz 7 gabinetów różnego przeznaczenia: masaże twarzy i ciała, kosmetyczne oraz fryzjer. Gabinety z zabiegami ">mokrymi<" posiadają własne natryski. Przewidziano gabinet konsultacji lekarskich i salkę relaksacyjną oraz pomieszczenie magazynowe i porządkowe.

Dla personelu przewidziano wydzielone przebieralnie plus WC i pokój socjalny na kondygnacji -1.

Zespół odnowy biologicznej może przyjąć jednocześnie 22 osoby.

Sala Aerobik i siłownia znajduje się na pierwszym piętrze i posiada osobne wejście z zewnątrz do klatki schodowej i do windy. Obie sale są rozliczone na jednoczesne przebywanie ok. 45 osób.

II.2.5)      Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Metodologia realizacji zadania (MRZ) / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: MRZ podkryterium C1 Zakres obecności kadry kierowniczej na terenie prowadzenia

prac budowlanych / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: MRZ podkryterium C2 Oddelegowanie do realizacji zadania bardziej doświadczonej

kadry kierowniczej / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: MRZ podkyterium C3 Oddelegowanie do realizacji zadania osoby pełniącej funkcję

rezydenta / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: MRZ podkryterium C4 Cykliczne wykonywanie zdjęć podczas robót budowlanych /

Waga: 5

Cena - Waga: 60

II.2.6)       Szacunkowa wartość

II.2.7)       Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/06/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)     Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)     Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)     Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)     Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPLD060201IZ0010001/17 (Zamawiający ubiega się o dofinansowanie).

II.2.14)     Informacje dodatkowe

Przewiduje się unieważnienie niniejszego postępowania w przypadku nie uzyskania dofinansowania ze środków UE.

II.2)         Opis

II.2.1)      Nazwa:

Rozbudowa i modernizacja z doposażeniem dwóch istniejących niecek zewnętrznych kompleksu uzdrowiskowo-termalnego Część nr: 2

II.2.2)       Dodatkowy kod lub kody CPV

45212200

45212000

45212100

45212172

45212210

45233200

45231300

45100000

45111200

45223500

45260000

45262120

45262210

45262350

45262500

45410000

45421000

45421146

45430000

45432100

45440000

45442120

45443000

45310000

II.2.3)      Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL712

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Dz. nr ew. 6/3, 6/5 obręb Uniejów, Gm. Uniejów, Teren istniejącego kąpieliska zewnętrznego.

II.2.4)      Opis zamówienia:

W zakres realizacji wchodzą:

- rozbiórka istniejącego basenu dziecięcego i zjeżdżalni oraz innych elementów zagospodarowania kolidujących z inwestycją,

- budowa niecki basenowej dziecięcej ze stali nierdzewnej,

- modernizacja istniejącej niecki basenowej rekreacyjnej,

- wykonanie, wymiana i odtworzenie chodników do granicy z etapem realizowanym wg Tomu II oraz wg Tomu

III, oraz innych elementów zagospodarowania w granicach opracowania pokazanych na rys. TIV- PZT-1,

- wykonanie przyłączy i sieci zewnętrznych w granicach opracowania pokazanych w projektach branżowych, - wykonanie oświetlenia terenu i sieci zewnętrznych w granicach opracowania pokazanych w projektach branżowych,

Obszar projektowanej inwestycji znajduje się w lewobrzeżnej części Uniejowa na terenie Kompleksu termalnobasenowego, w dolinie rzeki Warty. Teren inwestycji położony jest na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Warty. Teren opracowania obejmuje część działki ozn. nr 6/3 i 6/5, zlokalizowanej przy ul.

Zamkowej 3/5. Jest to teren istniejącego kąpieliska zewnętrznego.

Na terenie kąpieliska w miejscu istniejącego brodzika dla dzieci i zjeżdżalni planuje się wykonanie niecki basenowej dla dzieci o zróżnicowanej głębokości, z atrakcjami basenowymi, zjeżdżalniami. Kształt niecki dostosowano to istniejących obiektów oraz kształtu działki.

Przewiduje się również doposażenie drugiej niecki w dodatkowe atrakcje basenowe.

Bilans terenu

Powierzchnia terenu 2 246,5m2

Powierzchnia zabudowy basenów 536,9,m2

Powierzchnia utwardzona 758,1m2 Powierzchnia biologicznie czynna 951,5m2 Obszar opracowania ograniczony jest:

- od strony północnej działką 6/1 (istniejąca restauracja),

- od strony wschodniej - najstarszą częścią kompleksu - basenem sportowym i budynkiem,

- od strony południowej istniejącym kąpieliskiem

- od strony zachodniej terenem planowanej niecki zewnętrznej, wg osobnego opracowania.

Na terenie przeznaczonym na inwestycję znajdują się następujące elementy zagospodarowania przeznaczone do likwidacji:

- istniejący żelbetowy brodzik dziecięcy

- istniejąca zjeżdżalnia

- fragment ogrodzenia/balustrada 20mb. z koszami gabionowymi - 2 szt. (50x150x200) (patrz zdjęcie)

- nawierzchnie w granicach terenu opracowania,

- przewiduje się również konieczność częściowej przebudowy istniejącej skarpy umocnionej materacami gabionowymi w związku z realizacją nowych obiektów, W istniejącej niecce przewiduje się:

- wykonanie dodatkowych atrakcji basenowych, poprzez ukształtowanie ławeczek i leżanek jako wylewany "nadbeton" w konstrukcji istniejącego koryta, z wykonaniem na płaszczyznach styku warstwy czepnej, po uprzednim skuciu pokrycia niecki,

- wzmocnienie gruntu pod niecką wg projektu konstrukcji.

- skucie pokrycia istniejącej rynny przelewowej, reprofilowanie rynny i ponowne wyłożenie ceramiką z wbudowaniem profilu PVC pod nową kratkę przelewową łukową wzdłużno-poprzeczną,

- wykonanie na nadlanych betonach powłoki uszczelniająco-ochronnej oraz warstw szczepnych wnętrza niecek z systemowego preparatu na bazie cementu,

- ułożenie nowego pokrycia niecki na wyżej wymienionych elementach,

Fundamenty pod nieckę brodzika dla dzieci projektuje się na stopach i ławach fundamentowych.

Ciężar fundamentów równoważy siły wyporu pustych niecek w wodzie, dlatego zrezygnowano z ich palowania.

Ponadto w zakresie jest wykonanie remontu, odnowienia i wzmocnienie istniejącej niecki brodzika żelbetowego Projekt obejmuje budowę niecki basenowej ze stali szlachetnej CrNi. materiał nr 1.4404,

Zadanie obejmuje również instalację stacji uzdatniania wody basenowej i urządzeń wodnych-zabawek wodnych dla Basenu rekreacyjnego-brodzika 400m2 (OBIEG 4A) oraz instalację urządzeń wodnych-zabawek wodnych dla basenu rekreacyjnego okrągłego (istniejącego) 140 m2 (OBIEG 4B).

II.2.5)      Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Metodologia realizacji zadania (MRZ) / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: MRZ Podkryterium C1 Zakres obecności kadry kierowniczej na terenie prowadzenia

prac budowlanych / Waga:                                                                                                                          4

kadry kierowniczej / Waga:                                                                                                                         4

Kryterium jakości - Nazwa: MRZ Podkryterium C3 Oddelegowanie do realizacji zadania osoby pełniącej funkcję                                                                                                                                                     4

rezydenta / Waga:                                                                                                                                      4

Kryterium jakości - Nazwa: MRZ Podkryterium C4 Cykliczne wykonywanie zdjęć podczas robót budowlanych /Waga:                                                                                                                                                      4

 

Kryterium jakości - Nazwa: MRZ Podkryterium C2 Oddelegowanie do realizacji zadania bardziej doświadczonej

Cena - Waga: 60

II.2.6)       Szacunkowa wartość

II.2.7)       Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/06/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)     Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)     Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)     Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)     Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)     Informacje dodatkowe

Zamawiający wymagał będzie zawarcia porozumienia - umowy współpracy pomiędzy wykonawcami poszczególnych części zadania w zakresie koordynacji współpracy, przeciwdziałania potencjalnym kolizjom, opracowania skorelowanego harmonogramu prac każdego z wykonawców, zapobiegania ewentualnym opóźnieniom i podejmowania działań naprawczych w przypadku zagrożenia terminu ukończenia zadania.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1)     Warunki udziału

III.1.1)     Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający wymaga odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

III.1.2)      Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże że:

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 1. Dla części 1 na sumę gwarancyjną ubezpieczenia 5 000 000 PLN,
 2. Dla części 2 na sumę gwarancyjną ubezpieczenia 1 000 000 PLN,

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową

 1. Dla części 1 w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000 PLN
 2. Dla części 2 w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN

Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

III.1.3)     Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

A) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: Dla części 1 co najmniej 2 roboty budowlane spełniające minimalny poziom wymaganych standardów, Dla części 2 co najmniej 1 robotę budowlaną spełniającą minimalny poziom wymaganych standardów

b) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnymi za kontrolę jakości i kierowanie robotami budowlanymi,

Dla części 1 co najmniej

 • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania budową i doświadczenie zawodowerozumiane jako 5 lat stażu pracy zawodowej na samodzielnym stanowisku kierownika budowy oraz
 • zespołem kierowników robót branżowych posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymiw określonej specjalności (w tym B1 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, B2 w zakresie sieci i instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, B3 w specjalności instalacji i sieci w telekomunikacji przewodowej) oraz doświadczenie zawodowe rozumiane jako 3 lata stażu pracy zawodowej jako kierownik robót w danej branży i spełniającymi minimalny poziom wymaganych standardów Dla części 2 co najmniej A Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania budową z doświadczeniem zawodowym rozumianym jako 5 lat stażu pracy zawodowej na samodzielnym stanowisku kierownika budowy oraz

B zespołem kierowników robót branżowych posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w określonej specjalności (w tym B1 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, B2 w zakresie sieci i instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń) oraz doświadczenie zawodowe rozumiane jako 3 lata stażu pracy zawodowej jako kierownik robót w danej branży i spełniającymi minimalny poziom wymaganych standardów.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dla części 1

a) 1 robota polegającą na wykonaniu budowy, przebudowy, rozbudowy budynku użyteczności publicznej należącego do XV kategorii obiektów budowlanych o łącznej kubaturze po zakończeniu robót brutto nie mniejszej niż 8 000 m3, o wartości robót minimum 5 000 000 PLN netto, oraz

1 robota polegająca na wykonaniu budowy, przebudowy, rozbudowy obiektu sportowo-rekreacyjnego tj. pływalni, basenu, basenu odkrytego zasilanego w medium technologiczne typu woda termalna, solanka etc. tj. wodą o wysokim zasoleniu, o podwyższonej temperaturze i agresywną, wymagającą zastosowania materiałów odpornych na jej korozyjny wpływ.

b) Ad. A - doświadczenie w kierowaniu budową co najmniej jednego zadania w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy budynku użyteczności publicznej należącego do V lub XV kategorii obiektów budowlanych o docelowej (po budowie, rozbudowie, nadbudowie) kubaturze brutto nie mniejszej niż 8 000 m3,

Ad. B1 w tym co najmniej jako kierownik robót sanitarnych w obiekcie użyteczności publicznej w XV kategorii obiektów budowlanych o kubaturze brutto 8 000 m3, wyposażonym w instalacje centralnego ogrzewania z sieci ciepłowniczej, wentylację i klimatyzację z rekuperacją, zasilanego w medium technologiczne typu solanka woda termalna etc. tj. wodą o wysokim zasoleniu, o podwyższonej temperaturze i agresywną, wymagającą zastosowania materiałów odpornych na jej korozyjny wpływ,

Ad. B2 w tym co najmniej jako kierownik robót elektrycznych w obiekcie użyteczności publicznej w XV kategorii obiektów budowlanych o kubaturze brutto 8.000,00m3

Ad. B3 - wymagane doświadczenie kierowania robotami branżowymi w zakresie budowy lub przebudowy co najmniej jednego budynku wyposażonego w co najmniej instalacje (w ramach jednego obiektu): telefoniczną, telewizyjną, kontroli dostępu, CCTV, alarmową i SAP.

Dla części 2

 1. 1 robota polegającą na wykonaniu budowy, przebudowy, rozbudowy obiektu użyteczności publicznejnależącego do V kategorii obiektów budowlanych wyposażonego w stalową nieckę basenową o powierzchni lustra wody co najmniej 300 m2, oraz technologię uzdatniania wody basenowej opartą na filtracji wody poprzez ziemię okrzemkową w filtrach ciśnieniowych, namywanych, pracującą w cyklu częściowej automatyki przy pomocy zaworów sterowanych elektrycznie.
 2. Ad. A - Kierownik budowy posiadający doświadczenie w kierowaniu budową co najmniej jednego zadaniaobejmującego budowę, przebudowę, rozbudowę obiektu sportowo-rekreacyjnego tj. pływalni, basenu, basenu odkrytego wyposażonego w stalową nieckę basenową o powierzchni lustra wody co najmniej 300 m2, Ad. B1 - co najmniej jako kierownik robót sanitarnych w obiekcie użyteczności publicznej należącego do V kategorii obiektów budowlanych wyposażonego w stalową nieckę basenową o powierzchni lustra wody co najmniej 300 m2, oraz technologię uzdatniania wody basenowej opartą na filtracji wody poprzez ziemię okrzemkową w filtrach ciśnieniowych, namywanych, pracującą w cyklu częściowej automatyki przy pomocy zaworów sterowanych elektrycznie,

Ad. B2 - Kierownik robót elektrycznych posiadający doświadczenie w kierowaniu budową co najmniej jednego zadania obejmującego budowę, przebudowę, rozbudowę obiektu sportowo-rekreacyjnego tj. pływalni, basenu, basenu odkrytego wyposażonego w nieckę basenową z automatycznym układem regulacji jakości i temperatury wody,

Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

III.1.5)      Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)        Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)     Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

W szczególności:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy, zakres możliwych zmian, w tym zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian; określone zostały w

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: osoby wykonujące prace fizyczne, techniczno-fizyczne, montażowe oraz obsługi maszyn i urządzeń budowlanych, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy;

Wykonawca udzieli Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz gwarancji - zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie przetargowej, na dostarczone elementy wyposażenia zgodnie ze wzorem umowy.

III.2.3)      Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)       Opis

IV.1.1)     Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)      Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)     Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)      Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)     Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)        Informacje administracyjne

IV.2.1)      Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)     Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 23/08/2017

Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)      Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)     Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski

IV.2.6)     Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)     Warunki otwarcia ofert

Data: 23/08/2017 Czas lokalny: 11:30 Miejsce:

Siedziba Zamawiającego:

PGK Termy Uniejów, ul. Polna 37, 99-210 Uniejów.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert.

Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)       Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)       Informacje na temat procesów elektronicznych Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)        Informacje dodatkowe:

1. Zadanie realizowane jest w korelacji z odrębnym projektem inwestycyjnym w obszarze tego samego kompleksu Termalno-Basenowego w Uniejowie, realizowanego przez Gminę Uniejów w zakresie dwóch zadań częściowych tj.:

Tom I - Budynek nowego basenu w ramach zadania: Rozwój uzdrowiska Uniejów poprzez rozbudowę oraz dostosowanie do nowych funkcji istniejącej infrastruktury turystycznej;

Tom II - Rozbudowa kompleksu basenowego Baseny i technologia w ramach zadania Termy Uniejów markowy produkt turystyki uzdrowiskowej;

Dodatkowo odrębną część kompletnego zadania w ramach rozbudowy kompleksu Termy Uniejów stanowi dostawa wyposażenia kompletnego obiektu w tym wyposażenie gastronomiczne i meble, sprzęt elektroniczny i oprogramowanie do zarządzania obiektem ESOK wraz z szafkami dla użytkowników etc.

Zamawiający wymagać będzie zawarcia porozumienia - umowy współpracy pomiędzy wykonawcami poszczególnych części zadania w zakresie koordynacji współpracy, przeciwdziałania potencjalnym kolizjom, opracowania skorelowanego harmonogramu prac każdego z wykonawców, zapobiegania ewentualnym opóźnieniom i podejmowania działań naprawczych w przypadku zagrożenia terminu ukończenia zadania. 2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6, na warunkach i w zakresie określonych w SIWZ.

 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 200 000 PLN, w tym: Dla części 1 w kwocie 150 000 PLN,Dla części 2 w kwocie 50 000 PLN

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6

 1. Zgodnie z Art. 24aa. Zamawiający, w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu,najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali braku podstawwykluczenia na podstawie Art. 24 ust. 1 UPZP oraz na podstawie Art. 24 ust. 5 Ustawy.
 3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający od wykonawcy któregooferta została oceniona jako najkorzystniejsza, żądać będzie dokumentów określonych w pk. 6.1 do 6.4 SIWZ 7. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający od wykonawcy którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, żądać będzie dokumentów określonych w pkt 6.5 SIWZ.

8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.5. SIWZ, wykonawca składa dokumenty określone w pkt 6.7 SIWZ.

VI.4)        Procedury odwoławcze

VI.4.1)      Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.:  +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks:  +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)     Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)     Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują

Wykonawcom,a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnejprzysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzucasię niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4.Odwołanie wnosi się w terminie:

 1. 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,jeżelizostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
 2. 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,jeżelizostało ono przesłane pisemnie,

5.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisanebezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
 2. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołaniaw taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)      Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamwień Publicznych ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Polska

Tel.:  +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks:  +48 224587800

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)        Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

12/07/2017

 

Czesc_I_dok_stech_przed.zip

Czesc_II_dok_stech_przed.zip

Czesc_I_uzupelnienie_dokumentacji.zip

Czesc_II_uzupelnienie_dokumentacji.zip

 

Załączniki

Ogłoszenie (179.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 Formularz oferty (128.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 5 Wzór Umowy (644.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (64.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ (181.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał 1A Tabela kosztów - Część 1 (166.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał 1A Tabela kosztów - Część 2 (109kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Czesc_I_dok_stech_przed (328.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Czesc_II_dok_stech_przed (330.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ PGK ZP 271.11III-IV.2017 aktualizacja (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 3 Wytyczne wykonawcze (685.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 5 wzór umowy - aktualizacja (994.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21.07 (94.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 22.07. (96.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Czesc_I_uzupelnienie_dokumentacji (325.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Czesc_II_uzupelnienie_dokumentacji (330.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Czesc_I_uzupelnienie_dokumentacji-br-geologia (354.9kB) Zapisz dokument  
Czesc_II_uzupelnienie_dokumentacji-br-geologia-sanitarna (785.3kB) Zapisz dokument  
Unieważnienie (211.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Masandro Wszołek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Masandro Wszołek
Data wprowadzenia:2017-07-15 11:23:14
Opublikował:Masandro Wszołek
Data publikacji:2017-07-15 11:28:00
Ostatnia zmiana:2017-08-23 12:06:33
Ilość wyświetleń:1031

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij