Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Uniejowie

Kolorowy pasek

ZP.271.14.2017Zaprojektowanie i uszycie wieloelementowych strojów reprezentacyjnych Gminy Uniejów (damskich i męskich ) wykorzystywanych podczas czynności promocyjnych w trakcie imprez wystawienniczych i targowych w kraju i za granicą w ramach projektu p.n.: " Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej przez Gminę Uniejów " współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

ZP.271.14.2017

Ogłoszenie nr 567791-N-2017 z dnia 2017-08-11 r.

Gmina Uniejów: Zaprojektowanie i uszycie wieloelementowych strojów reprezentacyjnych Gminy Uniejów (damskich i męskich ) wykorzystywanych podczas czynności promocyjnych w trakcie imprez wystawienniczych i targowych w kraju i za granicą
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Zaprojektowanie i uszycie wieloelementowych strojów reprezentacyjnych Gminy Uniejów (damskich i męskich ) wykorzystywanych podczas czynności promocyjnych w trakcie imprez wystawienniczych i targowych w kraju i za granicą w ramach projektu p.n.: „ Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej przez Gminę Uniejów ” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Uniejów, krajowy numer identyfikacyjny 31101957900000, ul. ul. Błogosławionego Bogumiła  13 , 99210   Uniejów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 632 888 192, , e-mail urzad@uniejow.pl, , faks 632 888 192.
Adres strony internetowej (URL): www.uniejow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://www.uniejow.bip.net.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.uniejow.bip.net.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie złozóne osobiście lub przesłane do Zamawiającego
Adres:
Urząd Miasta w Uniejowie, ul. Blogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i uszycie wieloelementowych strojów reprezentacyjnych Gminy Uniejów (damskich i męskich ) wykorzystywanych podczas czynności promocyjnych w trakcie imprez wystawienniczych i targowych w kraju i za granicą
Numer referencyjny: ZP.271.14.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest autorskie zaprojektowanie i uszycie wieloelementowego stroju reprezentacyjnego Gminy Uniejów (damskiego i męskiego) oraz wieloelementowego stroju roboczego (damskiego i męskiego) oraz wieloelementowego stroju roboczego gastronomicznego (unisex )Wybrany wykonawca będzie odpowiedzialny za unikatowy, autorski projekt spójnych ubiorów (wraz z dodatkami) wykorzystywanych podczas czynności promocyjnych Gminy w trakcie imprez wystawienniczych i targowych w kraju i za granicy. Wybrany wykonawca będzie odpowiedzialny za jakość i merytoryczną stronę projektu oraz jego opracowanie tak, żeby stroje reprezentacyjne i robocze odnosiły się do tożsamości lokalnej i zasobów miejsca, a jednocześnie były atrakcyjną wizualnie i nowoczesną propozycją projektową. Projektując stroje należy zanalizować lokalny kontekst oraz kreatywnie wpisać się w aktualne trendy związane z projektowaniem. Projekt twórczo wykorzystywać powinien - w warstwie formalnej - emblemat lilii, wyłoniony w konkursie na modyfikację lilii heraldycznej w herbie Uniejowa i przedstawiony przez Gminę Uniejów. Projekt strojów powinien zostać opracowany z dochowaniem wszelkiej staranności oraz reguł rzemiosła. Zakres rodzajowo-ilościowy zamówienia: ODZIEŻ DAMSKA- ODZIEŻ OFICJALNA/ WIZYTOWA: Koszule -razem 81 w tym XS -4, S-20, M-23, L-20, XL-12, XXL-2 Spódnice razem 51 , w tym: XS-4, S-10, M-16, L-11, XL-9, XXL-1, Spodnie razem 34 w tym XS-4, S-9, M-7, L-8, XL-5, XXL-1, marynarka razem 60 w tym XS-4, S-15, M-16, L-14, XL-9, XXL-2, Odzież wierzchnia typu płaszcz razem 40 w tym XS-4, S-11, M-9, L-8, XL-6, XXL-2 Dodatki typu krawatka, broszka - Według własnego pomysłu, ilość dostosowana do ilości podanych w danym typie stroju. ODZIEŻ DAMSKA- ODZIEŻ ROBOCZA/ SPORTOWA Koszulka razem 87 w tym XS -10, S-20, M-23, L-20, XL-12, XXL-2 Sukienka razem 30 w tym XS-5, S-12, M-6, L-5, XL-2, Spodnie razem 40 w tym XS-5, S-10, M-8, L-10, XL-5, , XXL-2 Spódnice razem 25 , w tym: XS-5, S-5, M-5, L-5, XL-5, Odzież wierzchnia typu kurtka razem 47 , w tym XS-5, S-12, M-11, L-12, XL-5, XXL-2 Dodatki typu czapeczka Według własnego pomysłu, ilość dostosowana do ilości podanych w danym typie stroju. ODZIEŻ MĘSKA- ODZIEŻ OFICJALNA/ WIZYTOWA Koszulka razem 65 w tym S-3, M-12, L-20, XL-22, , XXL-8 spodnie razem 45 w tym S-3, M-8, L-14, XL-15, , XXL-5 marynarka razem 45 w tym S-3, M-8, L-14, XL-15, , XXL-5 Odzież wierzchnia typu płaszcz razem 45 w tym S-3, M-8, L-14, XL-15, XXL-5 Dodatki typu krawat, poszetka Według własnego pomysłu, ilość dostosowana do ilości podanych w danym typie stroju. ODZIEŻ MĘSKA -ODZIEŻ ROBOCZA/ SPORTOWA Koszulka razem 65 w tym S-3, M-12, L-20, XL-22, , XXL-8 Spodnie razem 51 w tym S-3, M-10, L-15, XL-18, , XXL-5 Odzież wierzchnia typu kurtka razem 51 w tym S-3, M-10, L-15, XL-18, , XXL-5 Dodatki typu czapeczka Według własnego pomysłu, ilość dostosowana do ilości podanych w danym typie stroju. ODZIEŻ ROBOCZA GASTRONOMICZNA czapka kucharska 12 Rozmiar uniwersalny kitel kucharski 12 Rozmiar uniwersalny przepaska kelnerska 12 Rozmiar uniwersalny Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Sporządzenie rysunków żurnalowych oraz rysunków technicznych wieloelementowego stroju reprezentacyjnego, roboczego i roboczego gastronomicznego (dla każdego w wersji damskiej i męskiej). 2. Sporządzenie listy i specyfikacji kreatywnie uzupełniających projekt dodatków. 3. Sporządzenie wyceny wykonawczej projektu wraz z prawami autorskimi Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć rysunki żurnalowe każdego z wariantów strojów, listę dodatków, specyfikację wykonawczą, wycenę wykonawczą wraz z uwzględnieniem cech materiału, zużycia materiału, wyszczególnieniem i wyceną komponentów dla jednego produktu. 4. Przygotowanie pełnego opisu materiałów użytych do produkcji strojów. 5. Uszycie prototypów konstrukcyjnych, umożliwiających właściwe dopracowanie produktu finalnego. 6. Zwymiarowanie pracowników wraz z opracowaniem odpowiedniej rozmiarówki. 7. Wyprodukowanie strojów dla pracowników według przyjętych założeń. 8. Dostarczenie strojów do siedziby Zamawiającego. Stroje powinny spełniać kryteria: 1. Kolorystka utrzymana w spójnej gamie odcieni koloru niebieskiego oraz granatowego, przy czym detale strojów powinny być utrzymane w kolorze kontrastującym. 2. Wykorzystanie tkanin umożliwiających właściwe funkcjonalne użytkowanie odzieży. KOSZULE: 100 % Bawełna najwyższej klasy o gładkim chwycie i gęstym splocie,. Nici gr. 120 lub 150. Szwy kryte - bieliźniane lub z zastosowaniem owerloku + dodatkowe stębnowanie na 1 mm. Gęstość ściegu: 6 - 9 uderzeń / 1 cm. Kołnierz i mankiety usztywnione klejonką i dodatkowo stębnowane. Karczek na tyle koszuli dzielony – linia ramiona skrojona wzdłuż osnowy tkaniny. Prostopadle wszyta dziurka guzikowa w plisie głównej i plisie rozporka rękawa. Guziki z macicy perłowej MARYNARKI I ŻAKIETY: Najwyższej jakości tkanina wełniana o gładkim splocie lub mieszanka zawierająca przynajmniej 70 procent wełny w składzie surowcowym, gramatura: 250-350 gr. WYSOKOSKRĘTNA: 100 ‘S - 130’S, Podszewka: 100 % wiskoza, Marynarka klejona, z usztywnieniami oraz poduszkami- wkłady w ramionach, rolowanie w klapach. Guziki z macicy perłowej Nici: gr. 120 lub 150. Szwy: kryte; obrzucanie krawędzi z zastosowaniem nici dmuchanych; owerlok + stębnowanie na 1 mm. Gęstość ściegu: 609 uderzeń / 1 cm. SPODNIE LUB SPÓDNICE: Najwyższej jakości tkanina wełniana o gładkim splocie lub mieszanka zawierająca przynajmniej 70 procent wełny w składzie surowcowym, gramatura: 250-350 gr. WYSOKOSKRĘTNA: 100 - 130’S, Tkanina i wzór spodni lub spódnicy musi się odnosić do marynarki/ żakietu i stanowić wraz z nim komplet. Podszewka: 100 % wiskoza, elementy klejone na wkładzie odzieżowym lub fizelinie. Guziki z macicy perłowej Nici: gr. 120 lub 150. Szwy: kryte - bieliźniane; obrzucanie krawędzi z zastosowaniem nici dmuchanych; owerlok + stębnowanie na 1 mm. Gęstość ściegu: 6 - 9 uderzeń / 1 cm. ODZIEŻ WIERZCHNIA: Najwyższej jakości tkanina sportowa o gładkim splocie z zastosowaniem technologii Windbreaker lub/ i Waterproof. Płaszcz z odczepianą podpinką. Guziki z macicy perłowej Nici:gr. 120 lub 150. Podszewka: 100 % wiskoza, elementy klejone na wkładzie odzieżowym lub fizelinie. DODATKI: Wykonane w 100 % z tkanin naturalnych Strój roboczy – damski i męski: KOSZULKI: Materiał: 100% bawełna stabilizowana Gramatura minimum: 180-200 g/m2 lub wyższa. Taśma wzmacniająca. Klejony kołnierz oraz listwa. Podwójne szwy. Guziki w kolorze materiału Szwy boczne.Nici: gr. 120 lub 150. Unikalny, awangardowy projekt kroju koszulki, który ma na celu odróżnienie jej od tradycyjnych produktów reklamowych czy roboczych tworzący odrębną identyfikację wizualną dla pracowników miasta Uniejów. SPÓDNICE / SPODNIE: Bawełna z domieszką poliestru i elastyny, tkanina typu denim lub płótno bawełniane. KURTKI: Wykonane z tworzyw sztucznych o wysokiej jakości z atestami i technologiami typu: Windbreaker oraz Waterproof. Szwy klejone. Suwaki gumowane DODATKI. Kreatywne propozycje dodatków odzieżowych, np. Czapki, gadżety, broszki z wykorzystaniem mapy symboli Uniejowa oraz logotypów Lilii. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane stroje

II.5) Główny kod CPV: 98393000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: minimalne poziomy zdolności w tym zakresie Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na zaprojektowaniu odzieży roboczej (w wersji damskiej i męskiej) opatrzoną logotypem dowolnego podmiotu oraz wykonał odszycie w liczbie minimum 50 sztuk. c.2) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w celu wykonania zamówienia w zakresie osób: - co najmniej jedną osobą, - projektantem odzieży – posiadającym minimum 3 letnie doświadczenia w projektowaniu odzieży 6.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawach wskazanych w pkt 7 SIWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu wskazane w pkt 6.1.3. SIWZ. 6.3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki o których mowa w pkt.6.1.3 niniejszej SIWZ zostaną spełnione jeżeli Wykonawcy będą je spełniać łącznie, natomiast każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawach wskazanych w SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: 7.2.1 W przypadku, jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów: zobowiązanie (oświadczenie) innych podmiotów do oddania do dyspozycji zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia, na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (złożone w formie pisemnej w oryginale). Powyższe zobowiązanie winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu – wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. W sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (tj. zdolności techniczne i zawodowe takie jak wiedza i doświadczenie, potencjał osobowy) – taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia w charakterze podwykonawcy. 7.2.2 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: pełnomocnictwo (w oryginale lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika (w oryginale lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii) 7.2.3 Wykonawca który powołuję się na zasoby innych podmiotów w tym osób fizycznych nie będących pracownikami wykonawcy w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuję się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym załącznik do SIWZ 7.2.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawcę, Oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 7.2.5 Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia podwykonawcom na zdolnościach których polega , na potrzeby realizacji tej części, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu Wykonawcy dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania oraz oświadczenia dotyczącym spełnienia warunków w postępowaniu w części B 7.2.7 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 7.2.8 Treść zobowiązania lub innego dokumentu, o którym mowa w pkt 7.2.1 SIWZ musi określać: 1) sposób wykorzystania przez wykonawcę zasobów innego podmiotu lub podmiotów przy wykonywaniu zamówienia 2) zakres i okres udziału innego podmiotu lub podmiotów przy wykonywaniu zamówienia. 3) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności pracownicy fizyczni -szwaczki w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, terminie (nie krótszym niż 5 dni), aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej: – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu; 4. Dokumenty składane w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę/ osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „ Za zgodność z oryginałem” 5.Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 6. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 8. Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 9 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, terminie (nie krótszym niż 5 dni), aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentówNiżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu dostarczenia następujący dokumentów: 1) wykazu wykonanych usług: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający wykonanie usługi określonej w punkcie 6.1.3 lit c1 SIWZ z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wzór wykazu znajduje się w załączniku do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.. Zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w punkcie 6.1.3 lit c.2 Wzór wykazu znajduje się w załączniku do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosowanych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów , niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych 4. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda przedstawienia zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 7.3.1.2 podpunkt 1) zamawiający może dopuścić złożenie przez wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zmawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku 7.1 W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

7.1 Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 7.2 Pozostałe dokumenty, składane przez Wykonawcę wraz z ofertą:. 1) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę 2) Wstępne rysunki przedstawiające koncepcję wizualną projektów, ewentualne rysunki techniczne, wykaz proponowanych materiałów wraz z opisem, opis umiejscowienia ewentualnych zdobień, dodatków 3) dokument sporządzony według wzoru pn.: „Załącznik do oceny w kryterium „Doświadczenie zawodowe projektanta ”. 7.2.1 W przypadku, jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów: zobowiązanie (oświadczenie) innych podmiotów do oddania do dyspozycji zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia, na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (złożone w formie pisemnej w oryginale). Powyższe zobowiązanie winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu – wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. W sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (tj. zdolności techniczne i zawodowe takie jak wiedza i doświadczenie, potencjał osobowy) – taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia w charakterze podwykonawcy. 7.2.2 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: pełnomocnictwo (w oryginale lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika (w oryginale lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii)W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt.23)ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust.5 Ustawy składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź in¬formacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. (wzór – Załącznik do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
9.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:2000,00zł 9.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 9.3 Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, ze zm.). 9.4 Wadium wnoszone w formach wskazanych w pkt 9.3 lit. b – e należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta w Uniejowie, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów - Biuro Podawcze (na parterze), w kopercie oznaczonej w sposób następujący: Wadium – postępowanie na: „Zaprojektowanie i uszycie wieloelementowych strojów reprezentacyjnych Gminy Uniejów (damskich i męskich ) wykorzystywanych podczas czynności promocyjnych w trakcie imprez wystawienniczych i targowych w kraju i za granicą"– nie otwierać przed 21.08.2017 r. godz. 10:30 9.5 Dokumenty, o których mowa w punkcie pkt 9.3 lit. b - e muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Oferta, która nie będzie zabezpieczona na całkowity okres związania ofertą (30 dni od ostatecznego terminu składania ofert) dopuszczalną formą wadium nie będzie rozpatrywana, a wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Z treści gwarancji/poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, na pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9.6 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać tylko i wyłącznie na rachunek bankowy Zamawiającego: 18 855700092005020001300026 podając w tytule wpłaty tytuł postępowania 9.7 W przypadku wnoszenia wadium na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina uznania ww. konta kwotą wadium, co winno nastąpić przed upływem terminu składania ofert. 9.8 Okoliczności zwrotu wadium i jego zatrzymania określa ustawa Pzp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

CENA

50,00

KONCEPCJA

30,00

DOŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów oraz wynagrodzenia), na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków: 1) zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek: a) działania siły wyższej, 2) zmiany zasad finansowania zamówienia, 3) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji Kontraktu, spowodowanych działaniem osób trzecich, 4) zaistnienia konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia w innym niż pierwotnie założono zakresie, gdyby zastosowanie przewidzianego zakresu groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy - w takim przypadku wykonawca może wnieść o zmianę zakresu, zaproponowanie rozwiązań o równoważnych lub lepszych parametrach. 5) zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy. 6) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 7) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 5. W przypadku określonym w ust. 4 pkt 6) zmiana stawek jest podstawą do zmiany wynagrodzenia od dnia obowiązywania nowych stawek. W celu wprowadzenia zmian w tym zakresie strony zawrą stosowne porozumienie obowiązujące od dnia wejście w życie przepisów. 6. W przypadkach określonym w ust. 4 pkt 6) i 7) zmiana wynagrodzenia będzie możliwa jeśli Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę umowy, który będzie zawierał szczegółowe wyliczenie dotyczące wpływu zmiany na wykonanie zamówienia, a zmiany te będą potwierdzały stosowne dokumenty. 7. W przypadku uznania, iż przedłożone dokumenty potwierdzają spełnienie przesłanek do zwiększenia wynagrodzenia strony zawrą stosowne porozumienie, które wejdzie w życie od daty zmian przepisów prawnych pociągających za sobą obowiązek zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia czy zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Pod warunkiem, iż zmiany te Wykonawca wprowadził zgodnie z obowiązującym prawem i udowodni, iż to uczynił stosownymi dokumentami. W przypadku wprowadzenia zmian w terminie późniejszym, wynagrodzenie określone w niniejszej umowie zostanie zmienione od daty wprowadzenia zmian przez Wykonawcę w oparciu o przedstawione dowody. 8. Zmiana wynagrodzenia z powodów określonych pkt 6) i 7) nie może być wyższa od zmian wynagrodzenia wynikających z przepisów prawa pociągających te zmiany. 9. Za okoliczności „siły wyższej” uznaje się między innymi: pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-21, godzina: 10:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1.Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: a)cena – 50 b) koncepcja 30 c) doświadczenie projektanta 20 1a Przyznane pkt w kryterium ceny ( Kc) ( maksymalnie 50 pkt) będą obliczane wg następującego wzoru: Ocena oferty badanej ( Kc)= 100pkt [cena minimalna/cena oferty badanej ] x 50 % Podana przez oferenta cena wykonania zamówienia stanowić będzie max. 50 punktów 1b Sposób oceny oferty w zakresie kryterium koncepcja–maksymalnie 30 pkt Punkty w ramach tego kryterium przyznawane będą wg. Następującej zasady: OM= 100 pkt (OMof: OMmax)*30% Gdzie OM- liczba punktów przyznana badanej ofercie w ramach ww. kryterium OMof- ocena badanej oferty przyznana na podstawie indywidualnej oceny członków Komisji przetargowej, przeprowadzona pod kątem następujących podkryteriów: jakości materiałów -10 oryginalności -10 Estetyka -10 Zamawiający pod pojęciem jakości materiałów rozumie zaproponowanie materiałów wyróżniających się ze względu na sposób wykonania i oceniać będzie gramaturę zaproponowanych materiałów, właściwości funkcjonalne (np. nieprzemakalność, niepalność). Zamawiający pod pojęciem estetyki rozumie spójność wizualną zaproponowanych rozwiązań oceniać będzie przystawanie do siebie poszczególnych strojów: wizytowego damskiego, wizytowego męskiego, roboczego damskiego i roboczego męskiego oraz stroju gastronomicznego. Zamawiający pod pojęciem oryginalności rozumie odróżnianie się projektu od innych projektów odzieży reklamowej i oceniać będzie zastosowanie autorskich rozwiązań konstrukcyjnych i autorskie, niestandardowe zastosowanie dodatków i zdobień. 1c Punkty przyznawane w kryterium doświadczenia zawodowe projektanta Ocena w ramach kryterium będzie odbywać się w oparciu o dokument sporządzony według wzoru pn.: „Załącznik do oceny w kryterium „Doświadczenie zawodowe projektanta ”. Dokument ten winien zawierać imię i nazwisko osoby wskazanej do pełnienia funkcji projektanta oraz wskazanie uczestnictwa w imprezie modowych wraz ze wskazaniem miejsca, daty oraz nazwy konkursu mody Liczba punktów (D) w ramach kryterium „Doświadczenie zawodowe projektanta” zostanie przyznana w następujący sposób: Projektant nie brał udziału w krajowych lub międzynarodowych imprezach modowych 0 pkt Projektant brał udział w krajowych lub międzynarodowych imprezach modowych ale nie został laureatem przynajmniej jednego konkursu mody. -10 pkt Projektant brał udział w krajowych lub międzynarodowych imprezach modowych oraz jest laureatem przynajmniej jednego konkursu mody. -20 pkt W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 pkt. UWAGA: 1. „Załącznik do oceny kryterium „Doświadczenie zawodowe projektanta ”. należy złożyć wraz z ofertą. 2. Załącznik do oceny kryterium „Doświadczenie zawodowe projektanta ”. nie należy do rodzaju dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, a tym samym nie stosuje art. 26 ust. 3. 3. W sytuacji: - nie złożenia wykazu, Załącznik do oceny kryterium „Doświadczenie zawodowe projektanta ”; - nie wskazania żadnego zadania spełniającego wymagania, - nie wskazania imienia i nazwiska osoby, oferta wykonawcy w ramach kryterium oceny ofert „Doświadczenie zawodowe projektanta” otrzyma 0 pkt.

Załączniki

SIWZ właściwy (404.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 - wzór formularza oferty (254.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (222kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. warunków udziału (225.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 - wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (203.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 - wykaz usług (202.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 - oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (217.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 7 Ocena w ramach kryterium będzie odbywać się w oparciu o dokument sporządzony według wzoru pn (46.6kB) Zapisz dokument  
zał. nr 8 projekt umowy-1 (45.5kB) Zapisz dokument  
załącznik nr9 projekt lilii (536.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacje_z_otwarcia_ofert (48.1kB) Zapisz dokument  
zawiadomienie o wyborze oferty (196.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Aleksandra Borowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aleksandra Borowska
Data wprowadzenia:2017-08-11 13:02:52
Opublikował:Aleksandra Borowska
Data publikacji:2017-08-11 13:05:02
Ostatnia zmiana:2017-08-22 11:15:46
Ilość wyświetleń:383
Urząd Miasta w Uniejowie
ul. Błogosławionego Bogumiła 13,
99-210 Uniejów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij