Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Uniejowie

Kolorowy pasek

ZP.271.17.2017 - Przebudowa ulic gminnych na terenie uzdrowiska Uniejów_10.10.2017

ZP.271.17.2017                                                                                Uniejów, 10.10.2017 r.

Przebudowa ulic gminnych na terenie uzdrowiska Uniejów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane+

Ogłoszenie nr 599775-N-2017 z dnia 2017-10-10 r. 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Uniejów, krajowy numer identyfikacyjny 31101957900000, ul. ul. Błogosławionego Bogumiła  13 , 99210   Uniejów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 632 888 192, e-mail urzad@uniejow.pl, faks 632 888 192. 
Adres strony internetowej (URL): www.uniejow.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
http://www.uniejow.bip.net.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
http://www.uniejow.bip.net.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
pisemnie złożone osobiście lub przesłane do Zamawiającego 
Adres: 
Urząd Miasta w Uniejowie, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulic gminnych na terenie uzdrowiska Uniejów 
Numer referencyjny: ZP.271.17.2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi i ulicy zlokalizowanych na terenie miasta Uniejów w strefie uzdrowiskowej, tj. ul. Błogosławionego Bogumiła i drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 138/5 i 141/3 obręb 1 m. Uniejów. 2. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części. 3. Część 1 przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę ulicy Błogosławionego Bogumiła. 4. Ulica Błogosławionego Bogumiła w stanie istniejącym posiada nawierzchnię asfaltową o zmiennej szerokości od 5,6 m do 6,8 m. Szerokość pasa drogowego jest zmienna od 8,5 m do 17, 0m. 5. Długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 441,0 m. 6. Zakres prac na ul. Bł. Bogumiła obejmuje: a) Rozbiórkę istniejącej (zniszczonej) nawierzchni warstwy ścieralnej; b) Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o długości około 0,441 km c) Naprawa nawierzchni przejść dla pieszych z kostki granitowej d) Regulacja położenia studzienek e) Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 7. Część 2 przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej. 8. Droga wewnętrzna w istniejącym stanie posiada nawierzchnię gruntową o zmiennej szerokości od 4,0 m do 5,0 m. 9. Długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 320,0 m. 10. Zakres prac na drodze wewnętrznej obejmuje: a) Wykonanie robót ziemnych b) Budowę konstrukcji wraz z jednostronnym krawężnikiem betonowym c) Budowę kanalizacji deszczowej. 11. Zamówienie w ramach części 2 nie obejmuje wykonania warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej 12. Z uwagi na lokalizację inwestycji w obszarze stanowiska AZP 62-45/176, Uniejów stanowisko 27 – remont i przebudowę dróg w centrum Uniejowa należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym przy stałej obecności archeologa (dotyczy ulicy Błogosławionego Bogumiła). 13. Zapewnienie nadzoru archeologicznego po stronie Wykonawcy. 14. Uwaga! Przed przystąpieniem do wyceny robót zaleca się dokonania wizji lokalnej w terenie. 15. Przedmiary załączone do postępowania należy traktować pomocniczo. 16. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać porządek na terenie budowy, na bieżąco i systematycznie likwidować wszelkie zagrożenia. 17. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 18. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu operat kolaudacyjny zawierający dodatkowo potwierdzenie złożenia w Ośrodku Geodezjno – Kartograficznym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 19. Zaleca się oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokonanie wizji lokalnej w terenie, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach. 20. Teren prac budowlanych winien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, a po zakończeniu realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić teren budowy do stanu sprzed realizacji inwestycji. 21. Materiały z prac rozbiórkowych nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca zobowiązany jest złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 22. Materiały z prac rozbiórkowych nienadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt na teren wysypiska. 23. W przypadku uszkodzenia nawierzchni terenu działki bądź terenu poza obszarem realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić do stanu pierwotnego. 24. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji stanowiącej załącznik do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 25. Roboty budowlane stanowić będą całość praz związanych z przebudową dróg, określoną w opisie przedmiotu zamówienia, na podstawie dokumentacji projektowej –, zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę (zgłoszeniem robót) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 26. Po wyborze oferty, przed podpisaniem umowy Oferent przedłoży kosztorys ofertowy, na podstawie którego skalkulował cenę oferty. 27. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać porządek na terenie budowy, na bieżąco i systematycznie likwidować wszelkie zagrożenia. 28. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia. 29. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 30. Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do przedstawienia dla organu nadzoru budowlanego w celu zgłoszenia zakończenia robót, w tym dokumentację powykonawczą zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. 31. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu operat kolaudacyjny zawierający dodatkowo potwierdzenie złożenia w Ośrodku Geodezjno – Kartograficznym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 32. Wykonawca w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia realizacji robót zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu zarejestrowaną w państwowym zasobie geodezyjno – kartograficznym inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą. 33. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przy odbiorze robót (w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia) kosztorys powykonawczy z realizacji przedsięwzięcia. Kosztorys powykonawczy stanowi załącznik do protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 34. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp informuje, że jeżeli w SIWZ i jej załącznikach wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie materiałów lub urządzeń, nazwy ich producentów i dystrybutorów, nazwy własne produktów, pochodzenie urządzeń itd. mają one charakter przykładowy. Zostały one bowiem określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów technicznoużytkowych przedmiotu zamówienia. 35. Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych. Zaoferowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do zdefiniowania nowego, w kluczowych elementach niezgodnego z dokumentacją projektową, opisu zamówienia. 36. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym, w przypadku zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy opis oferowanych materiałów i urządzeń wskazując, że zaproponowane rozwiązania są równoważne pod względem technicznym, jakościowym i funkcjonalnym. Nie wykazanie materiałów i urządzeń równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja zastosowania materiałów i urządzeń wymienionych w dokumentacji projektowej. 29. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 30. Zadanie realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu państwa w 2017 roku na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska 31. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 32.1.zapewnienia kierowania robotami budowlanymi przez pracowników Wykonawcy, posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz kwalifikacje zawodowe, 32.2.uzyskania każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego zmiany kierownika budowy w stosunku do osoby wskazanej w ofercie, 32.3.uzyskania na własny koszt ubezpieczeń i zabezpieczeń należytego wykonania umowy, 32.4.wykonania i ustawienia tablic informacyjnych wynikających z Prawa Budowlanego, 32.5.oznaczenia terenu budowy, odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, 32.6.zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 32.7.utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji, 32.8.zgłaszania Inspektorowi nadzoru robót ulegających zakryciu lub zanikających, 32.9.przeprowadzania niezbędnych badań laboratoryjnych, 32.10. wywozu i utylizacji odpadów i gruzu. 32. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny przedmiot: 45233120 - 6 Roboty w zakresie dróg 45100000 – 8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233141 - 9 Roboty w zakresie konserwacji dróg 45233200 – 1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45000000-7 Roboty budowlane 45233140-2 Roboty drogowe 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 33. Wykonawca udzieli gwarancji (minimum 60 miesięcy, maksymalnie 78 miesięcy) na wykonany przedmiot zamówienia. Gwarancja jest udzielana na warunkach określonych we wzorze umowy. Na okres gwarancji wykonawca wydłuża termin rękojmi 34. Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych o wartości do 20% zamówienia podstawowego (dla części 2 przedmiotu zamówienia) 35. Powtórzenie podobnych robót budowlanych w zamówieniu podstawowym, tj. robót budowlanych związanych z przebudową drogi wewnętrznej. 36. Części zamówienia: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45100000-8

45233141-9

45233200-1

45000000-7

45233140-2

45231300-8II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 34. Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych o wartości do 20% zamówienia podstawowego (dla części 2 przedmiotu zamówienia) 35. Powtórzenie podobnych robót budowlanych w zamówieniu podstawowym, tj. robót budowlanych związanych z przebudową drogi wewnętrznej. 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-15 

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2017-12-15

2017-11-30


II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wykonanie robót budowlanych w ramach części 1 przedmiotu zamówienia do dnia 15.12.2017 r. 2. Wykonanie robót budowlanych w ramach części 2 przedmiotu zamówienia do dnia 30.11.2017 r. 3. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje datę wykonania robót budowlanych, przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej i odbiorowej oraz podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru po zakończeniu robót budowlanych, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty: 3.1.protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 3.2.dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 3.3.dziennik budowy 3.4.przy odbiorze końcowym oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 3.5.kosztorys powykonawczy 3.6.W dniu podpisania protokołu końcowego odbioru zadania Wykonawca robót winien posiadać dokument potwierdzający zgłoszenie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Poddębicach wraz z numerem identyfikacyjnym 5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w terminie 2 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego robót (terminie wykonania przedmiotu zamówienia) zarejestrowanej w państwowym zasobie geodezyjno-kartograficznym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 6. Wszystkie dokumenty załączone do zawiadomienia o gotowości do odbioru muszą być sprawdzone i potwierdzone przez inspektora nadzoru.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: minimalne poziomy zdolności w tym zakresie c.1)Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Za spełnienie niniejszego warunku uznane zostanie wykonanie robót budowlanych polegających na budowie/przebudowie drogi/ulicy o nawierzchni bitumicznej o długości min. 200 m. Warunek dotyczy każdej części zamówienia. c.2)Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: - co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane co najmniej w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub posiadającą inne tożsame uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień – pełniącego funkcję kierownika budowy. Warunek dotyczy każdej części zamówienia. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane, w art. 12a ustawy Prawo budowlane. Zamawiający uzna uprawnienia zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy – w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie powinni wykazać, że warunek określony w ust 5.1. pkt 1 winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ( składających ofertę wspólną) natomiast warunki określone w pkt .5.1 pkt 2 spełniają łącznie Wykonawca może polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. W celu udowodnienia zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów zobowiązany jest przedstawić zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. d) Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia – robót budowlanych, tj. osoby wykonujące czynności związane z: a. Robotami przygotowawczymi, nawierzchnią oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu (dla przebudowy ulicy Bł. Bogumiła – część 1) b. Robotami ziemnymi, podbudową, odwodnieniem, oraz chodnikami (dla przebudowy ulicy wewnętrznej w Uniejowie – część 2) e) Zamawiający wymaga złożenia w terminie 5 dni od daty podpisania umowy pisemnego oświadczenia (wykazu) osób skierowanych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określając imię i nazwisko pracownika oraz zakres czynności zgodnie z punktem d). W wykazie podpisanym przez Wykonawcę wymaga się podpisów pracowników skierowanych do realizacji zadania w określonym zakresie. f) Dla udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest będzie składać pod rygorem odpowiedzialności karnej imienne oświadczenia o spełnieniu wymagań Zamawiającego dotyczące zatrudnienia na postawie umowy o pracę. g) Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa powyżej musi być spełniony przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. h) W przypadku zmiany osób w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest zaktualizować oświadczenie zawierające imienne wskazanie osób wyznaczonych do zrealizowania w/w czynności. i) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń określonych w punkcie e), f), h) będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę i będzie skutkowało naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ projekcie umowy. j) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu dostarczenia następującego dokumentu: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej: – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu; 4. Dokumenty składane w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę/ osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „ Za zgodność z oryginałem” 5.Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 6. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 8. Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 9 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu dostarczenia następujący dokumentów: 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający wykonanie robót budowlanych określonych w Rozdziale V pkt 2 lit c1 SIWZ wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. Wzór wykazu znajduje się w załączniku do SIWZ. 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.. Zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w rozdziale V pkt2 lit c.2 Wzór wykazu znajduje się w załączniku do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosowanych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów , niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych 4. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda przedstawienia zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów: 1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 2) Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 2. Pozostałe dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą. 1) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę 3.W przypadku jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów: zobowiązanie (oświadczenie) innych podmiotów do oddania do dyspozycji zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia, na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (złożone w formie pisemnej w oryginale). Powyższe zobowiązanie winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu – wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. W sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (tj. zdolności techniczne i zawodowe takie jak wiedza i doświadczenie, potencjał osobowy) – taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia w charakterze podwykonawcy. 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy mogą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich, w tym składania oświadczeń woli w ich imieniu. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w tym osób fizycznych nie będących pracownikami wykonawcy, lub zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom na zdolnościach których polega, na potrzeby realizacji tej części, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuję się na ich zasoby, warunków udziału w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu Wykonawcy dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania oraz oświadczeniu dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu w częściach B. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, lub na zasadach określonych w pkt 4 niniejszego rozdziału. 7. Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcy, niebędącym podmiotem, na którego zasoby powołuje się Wykonawca, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu Wykonawcy dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania w części C. 8. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust 5. PZP przekazuje Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożonym oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiazania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielnie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ 1. Wadium należy wnieść w wysokości: 2. Dla części 1 przedmiotu zamówienia: 3 000,00 zł 3. Dla części 2 przedmiotu zamówienia: 2 000,00 zł 4. Wadium może być wniesione w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym oraz w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j.: Dz. U. z 2016 r. Nr 359) 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 18 8557 0009 2005 0200 0130 0026 w takim terminie, aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert - określonym w pkt XI SIWZ - środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym wyżej rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek. 6. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna należy złożyć w oryginale w kasie Urzędu Miasta w Uniejowie przed upływem terminu składania ofert w kopercie oznaczonej w następujący sposób: ”Wadium - przetarg na wykonanie robót budowlanych dla zadnia: „Przebudowa ulic gminnych na terenie uzdrowiska Uniejów – dla części……” nie otwierać przed 25.10.2017 godz. 1030. 7. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy): a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Uniejów b) określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ) c) określać termin ważności (wynikający z SIWZ) d) być gwarancją nieodwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie. Uwaga! Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium, jeżeli wystąpią przesłanki opisane w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych), w szczególności uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Do wadium wniesionego w formie poręczenia wymagania opisane w pkt. 5 stosuje się odpowiednio 7. W przypadku nie wniesienia wadium na warunkach określonych w pkt. 1-4 Wykonawca zostanie wykluczony z dalszego postępowania, a złożona przez niego oferta zostanie odrzucona. 8. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych Oferent zobowiązany jest podać w ofercie dokładną informację odnośnie zwrotu wadium tj. adres banku, numer konta itp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

20,00

Okres gwarancji na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów oraz wynagrodzenia), na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków: a) zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy a zmiany te będące korzystnymi dla Zamawiającego, zarazem ułatwią lub przyśpieszą wykonanie przedmiotu umowy, b) pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o uzgodnienie, wydanie decyzji administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała stosownego dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności organów administracji publicznej lub instytucji przekraczający termin ustawowo przewidziany dla danej czynności c) zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek: - warunków atmosferycznych uniemożliwiających ze względów technologicznych wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie lub negatywnie wpływających, na jakość wykonania lub trwałość przedmiotu umowy, - działania siły wyższej, - opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy, e) zmiany zasad finansowania zamówienia, f) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji Kontraktu, spowodowanych działaniem osób trzecich g) zaistnienia konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia w innym niż pierwotnie założono zakresie, gdyby zastosowanie przewidzianego zakresu groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy – w takim przypadku Wykonawca może wnieść o zmianę zakresu, zaproponowanie rozwiązań o równoważnych lub lepszych parametrach h) zostanie stwierdzona konieczność zaniechania wykonania robót budowlanych, powodująca zmniejszenie przedmiotu umowy i wynagrodzenia o kwotę stanowiącą równowartość zaniechanych robót i) wprowadzenia rozwiązań zamiennych, które nie wykraczając poza zdefiniowany przedmiot zamówienia i nie są traktowane jako zamówienie dodatkowe lub uzupełniające. j) zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy k) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę l) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 7. W przypadku określonym w ust. 6 pkt k) zmiana stawek jest podstawą do zmiany wynagrodzenia od dnia obowiązywania nowych stawek. W celu wprowadzenia zmian w tym zakresie strony zawrą stosowne porozumienie obowiązujące od dnia wejścia w życie przepisów. 8. W przypadkach określonych w ust. 6 pkt k) i l) zmiana wynagrodzenia będzie możliwa jeśli Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę umowy, który będzie zawierał szczegółowe wyliczenie dotyczące wpływu zmiany na wykonanie zamówienia, a zmiany te będą potwierdzały stosowne dokumenty 9. W przypadku uznania, iż przedłożone dokumenty potwierdzają spełnienie przesłanek do zwiększenia wynagrodzenia strony zawrą stosowne porozumienie, które wejdzie w życie od daty zmian przepisów prawnych pociągających za sobą obowiązek zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę czy zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, pod warunkiem, iż zmiany te Wykonawca wprowadził zgodnie z obowiązującym prawem i udowodni, iż to uczynił stosownymi dokumentami. W przypadku wprowadzenia zmian w terminie późniejszym, wynagrodzenie określone w niniejszej umowie zostanie zmienione od daty wprowadzenia zmian przez Wykonawcę w oparciu o przedstawione dowody. 10. Zmiana wynagrodzenia z powodów określonych w ust. 6 pkt k) i l) nie może być wyższa od zmian wynagrodzenia wynikających z przepisów prawa pociągających te zmiany. 11. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia Zamawiającego. 12. Za okoliczności „siły wyższej” uznaje się między innymi: pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec. 13. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią. 14. Wstrzymanie robót z powodu określonego w ust. 6 pkt d) musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadnia zmiany umowy. 15. Każda ze stron umowy jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie procedury zmian umowy w zakresie określonym w ust. 6. w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty zdarzenia uzasadniającego wniosek pod rygorem utraty prawa żądania zmiany. 16. Strony umowy są zobowiązane do wszczęcia negocjacji w siedzibie Zamawiający w terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 15, w celu zgodnego określenia zakresu zmian umowy przy założeniu obiektywnego wystąpienia przesłanek. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-10-25, godzina: 10:15, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie/ opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie I niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta na wykonanie robót budowlanych dla zadnia: „Przebudowa ulic gminnych na terenie uzdrowiska Uniejów – dla części ….” nie otwierać przed 25.10.2017 r., godz. 1030. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. Oferty należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć w Biurze Podawczym (Sekretariacie) Urzędu Miasta w Uniejowie – pokój nr 13 najpóźniej do 25.10.2017 r., godz. 1015. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.10.2017 r., godz. 1030 w pokoju nr 4 Urzędu Miasta w Uniejowie . W przypadku braku możliwości otwarcia ofert w pokoju nr 4, nastąpi ono w innym pomieszczeniu Urzędu Miasta w Uniejowie, o czym komisja przetargowa poinformuje przybyłych wykonawców. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia. 1. Sposób oceny ofert: a) W kryterium ceny: cena minimalna Cena oferty = 100 x ------------------------------ pkt x 60% cena oferty badanej Podana przez oferenta cena wykonania zamówienia stanowić będzie max. 60 punktów w 100 punktowej skali ocen. b) Punkty przyznawane w kryterium wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, będą naliczane według następujących zasad : Zabezpieczenie badanej oferty Wysokość zabezpieczenia = 100 x ------------------------------------------ pkt x 20% Maksymalna wysokość zabezpieczenia Minimalna wysokość zabezpieczenia jakiej żąda Zamawiający to 8%, maksymalna wysokość zabezpieczenia 10% Wymagana przez Zamawiającego minimalna wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy przewidziana została na 8%. Maksymalna wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 10 % ceny całkowitej brutto oferty. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie wartość niższą od minimalnej, wyższą od maksymalnej lub nie wskaże żadnej, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2. Podana przez oferenta wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie max. 20 punktów w 100 punktowej skali ocen. c) Punkty przyznawane w kryterium Okres gwarancji na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady – 20% punktacja będzie przyznawana będą naliczane według następującego wzoru: okres gwarancji badanej oferty ocena oferty w kryterium Kg = 100 x-------------------------------------pkt x 20 % ………………………………………..maksymalny okres gwarancji Wymagana przez Zamawiającego minimalna długości okresu gwarancji, na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady przewidziana została na 60 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady wynosi 78 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego zadania. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie wartość niższą od minimalnej, wyższą od maksymalnej lub nie wskaże żadnej, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2. Podany przez oferenta okres gwarancji, na który Wykonawca przedłuży okres rękojmi za wady stanowić będzie max. 20 punktów w 100 punktowej skali ocen. Punkty uzyskane łącznie w kryterium cena, zabezpieczenie należytego wykonania umowy i okres gwarancji, na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady stanowić będą ocenę danej oferty: liczba punktów w kryterium cena + liczba punktów w kryterium wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy + liczba punktów w kryterium okres gwarancji na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady = liczba punktów oferty. 2) Oferta może uzyskać łącznie maksymalnie 100 punktów.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Przebudowa ulicy Błogosławionego Bogumiła

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Ulica Błogosławionego Bogumiła w stanie istniejącym posiada nawierzchnię asfaltową o zmiennej szerokości od 5,6 m do 6,8 m. Szerokość pasa drogowego jest zmienna od 8,5 m do 17, 0m. 2. Długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 441,0 m. 3. Zakres prac na ul. Bł. Bogumiła obejmuje: a) Rozbiórkę istniejącej (zniszczonej) nawierzchni warstwy ścieralnej; b) Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o długości około 0,441 km c) Naprawa nawierzchni przejść dla pieszych z kostki granitowej d) Regulacja położenia studzienek e) Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 4. Z uwagi na lokalizację inwestycji w obszarze stanowiska AZP 62-45/176, Uniejów stanowisko 27 – remont i przebudowę dróg w centrum Uniejowa należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym przy stałej obecności archeologa (dotyczy ulicy Błogosławionego Bogumiła). 5. Zapewnienie nadzoru archeologicznego po stronie Wykonawcy. 6. Uwaga! Przed przystąpieniem do wyceny robót zaleca się dokonania wizji lokalnej w terenie. 7. Przedmiary załączone do postępowania należy traktować pomocniczo. 8. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać porządek na terenie budowy, na bieżąco i systematycznie likwidować wszelkie zagrożenia. 9. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 10. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu operat kolaudacyjny zawierający dodatkowo potwierdzenie złożenia w Ośrodku Geodezjno – Kartograficznym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 11. Zaleca się oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokonanie wizji lokalnej w terenie, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach. 12. Teren prac budowlanych winien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, a po zakończeniu realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić teren budowy do stanu sprzed realizacji inwestycji. 13. Materiały z prac rozbiórkowych nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca zobowiązany jest złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 14. Materiały z prac rozbiórkowych nienadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt na teren wysypiska. 15. W przypadku uszkodzenia nawierzchni terenu działki bądź terenu poza obszarem realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić do stanu pierwotnego. 16. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji stanowiącej załącznik do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 17. Roboty budowlane stanowić będą całość praz związanych z przebudową dróg, określoną w opisie przedmiotu zamówienia, na podstawie dokumentacji projektowej –, zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę (zgłoszeniem robót) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 18. Po wyborze oferty, przed podpisaniem umowy Oferent przedłoży kosztorys ofertowy, na podstawie którego skalkulował cenę oferty. 19. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać porządek na terenie budowy, na bieżąco i systematycznie likwidować wszelkie zagrożenia. 20. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia. 21. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 22. Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do przedstawienia dla organu nadzoru budowlanego w celu zgłoszenia zakończenia robót, w tym dokumentację powykonawczą zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. 23. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu operat kolaudacyjny zawierający dodatkowo potwierdzenie złożenia w Ośrodku Geodezjno – Kartograficznym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 24. Wykonawca w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia realizacji robót zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu zarejestrowaną w państwowym zasobie geodezyjno – kartograficznym inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą. 25. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przy odbiorze robót (w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia) kosztorys powykonawczy z realizacji przedsięwzięcia. Kosztorys powykonawczy stanowi załącznik do protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 26. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp informuje, że jeżeli w SIWZ i jej załącznikach wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie materiałów lub urządzeń, nazwy ich producentów i dystrybutorów, nazwy własne produktów, pochodzenie urządzeń itd. mają one charakter przykładowy. Zostały one bowiem określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów technicznoużytkowych przedmiotu zamówienia. 27. Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych. Zaoferowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do zdefiniowania nowego, w kluczowych elementach niezgodnego z dokumentacją projektową, opisu zamówienia. 28. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym, w przypadku zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy opis oferowanych materiałów i urządzeń wskazując, że zaproponowane rozwiązania są równoważne pod względem technicznym, jakościowym i funkcjonalnym. Nie wykazanie materiałów i urządzeń równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja zastosowania materiałów i urządzeń wymienionych w dokumentacji projektowej. 29. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 30. Zadanie realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu państwa w 2017 roku na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska 31. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 32.1.zapewnienia kierowania robotami budowlanymi przez pracowników Wykonawcy, posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz kwalifikacje zawodowe, 32.2.uzyskania każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego zmiany kierownika budowy w stosunku do osoby wskazanej w ofercie, 32.3.uzyskania na własny koszt ubezpieczeń i zabezpieczeń należytego wykonania umowy, 32.4.wykonania i ustawienia tablic informacyjnych wynikających z Prawa Budowlanego, 32.5.oznaczenia terenu budowy, odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, 32.6.zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 32.7.utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji, 32.8.zgłaszania Inspektorowi nadzoru robót ulegających zakryciu lub zanikających, 32.9.przeprowadzania niezbędnych badań laboratoryjnych, 32.10. wywozu i utylizacji odpadów i gruzu. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45100000-8, 45233141-9, 45233200-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2017-12-15
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

20,00

Okres gwarancji na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Przebudowa drogi wewnętrznej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Droga wewnętrzna w istniejącym stanie posiada nawierzchnię gruntową o zmiennej szerokości od 4,0 m do 5,0 m. 2. Długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 320,0 m. 3. Zakres prac na drodze wewnętrznej obejmuje: a) Wykonanie robót ziemnych b) Budowę konstrukcji wraz z jednostronnym krawężnikiem betonowym c) Budowę kanalizacji deszczowej. 4. Zamówienie w ramach części 2 nie obejmuje wykonania warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej 5. Uwaga! Przed przystąpieniem do wyceny robót zaleca się dokonania wizji lokalnej w terenie. 6. Przedmiary załączone do postępowania należy traktować pomocniczo. 7. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać porządek na terenie budowy, na bieżąco i systematycznie likwidować wszelkie zagrożenia. 8. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 9. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu operat kolaudacyjny zawierający dodatkowo potwierdzenie złożenia w Ośrodku Geodezjno – Kartograficznym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 10. Zaleca się oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokonanie wizji lokalnej w terenie, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach. 11. Teren prac budowlanych winien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, a po zakończeniu realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić teren budowy do stanu sprzed realizacji inwestycji. 12. Materiały z prac rozbiórkowych nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca zobowiązany jest złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 13. Materiały z prac rozbiórkowych nienadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt na teren wysypiska. 14. W przypadku uszkodzenia nawierzchni terenu działki bądź terenu poza obszarem realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić do stanu pierwotnego. 15. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji stanowiącej załącznik do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 16. Roboty budowlane stanowić będą całość praz związanych z przebudową dróg, określoną w opisie przedmiotu zamówienia, na podstawie dokumentacji projektowej –, zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę (zgłoszeniem robót) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 17. Po wyborze oferty, przed podpisaniem umowy Oferent przedłoży kosztorys ofertowy, na podstawie którego skalkulował cenę oferty. 18. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać porządek na terenie budowy, na bieżąco i systematycznie likwidować wszelkie zagrożenia. 19. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia. 20. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 21. Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do przedstawienia dla organu nadzoru budowlanego w celu zgłoszenia zakończenia robót, w tym dokumentację powykonawczą zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. 22. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu operat kolaudacyjny zawierający dodatkowo potwierdzenie złożenia w Ośrodku Geodezjno – Kartograficznym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 23. Wykonawca w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia realizacji robót zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu zarejestrowaną w państwowym zasobie geodezyjno – kartograficznym inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą. 24. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przy odbiorze robót (w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia) kosztorys powykonawczy z realizacji przedsięwzięcia. Kosztorys powykonawczy stanowi załącznik do protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 25. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp informuje, że jeżeli w SIWZ i jej załącznikach wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie materiałów lub urządzeń, nazwy ich producentów i dystrybutorów, nazwy własne produktów, pochodzenie urządzeń itd. mają one charakter przykładowy. Zostały one bowiem określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów technicznoużytkowych przedmiotu zamówienia. 26. Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych. Zaoferowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do zdefiniowania nowego, w kluczowych elementach niezgodnego z dokumentacją projektową, opisu zamówienia. 27. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym, w przypadku zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy opis oferowanych materiałów i urządzeń wskazując, że zaproponowane rozwiązania są równoważne pod względem technicznym, jakościowym i funkcjonalnym. Nie wykazanie materiałów i urządzeń równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja zastosowania materiałów i urządzeń wymienionych w dokumentacji projektowej. 29. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 30. Zadanie realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu państwa w 2017 roku na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska 31. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 32.1.zapewnienia kierowania robotami budowlanymi przez pracowników Wykonawcy, posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz kwalifikacje zawodowe, 32.2.uzyskania każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego zmiany kierownika budowy w stosunku do osoby wskazanej w ofercie, 32.3.uzyskania na własny koszt ubezpieczeń i zabezpieczeń należytego wykonania umowy, 32.4.wykonania i ustawienia tablic informacyjnych wynikających z Prawa Budowlanego, 32.5.oznaczenia terenu budowy, odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, 32.6.zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 32.7.utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji, 32.8.zgłaszania Inspektorowi nadzoru robót ulegających zakryciu lub zanikających, 32.9.przeprowadzania niezbędnych badań laboratoryjnych, 32.10. wywozu i utylizacji odpadów i gruzu. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45233140-2, 45231300-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

20,00

Okres gwarancji na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Załączniki

SIWZ (619.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie o zamówieniu (39.2kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 2 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (67.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. warunków udziału (75.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 - wykaz robót (63.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 - wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (60.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 - oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (69.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 - istotne dla stron postanowienia umowy (42.4kB) Zapisz dokument  
ul. Bogumiła (710.2kB) Zapisz dokument  
droga wewnętrzna (4.8MB) Zapisz dokument  
PZT ul.Bogumiła 1 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 - wzór formularza oferty (86.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (337.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacje z otwarcia ofert (384.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie o unieważnieniu części 1 ul. Bł. Bogumiła (435.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 2 przebudowa drogi wewnętrznej (535.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mateusz Leśniewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mateusz Leśniewski
Data wprowadzenia:2017-10-10 15:35:11
Opublikował:Mateusz Leśniewski
Data publikacji:2017-10-10 15:36:20
Ostatnia zmiana:2017-11-07 13:04:51
Ilość wyświetleń:497

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij