Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Uniejowie

Kolorowy pasek

ZP.271.17.2017 - Świadczenie usług organizacyjnych oraz promocyjnych w związku z udziałem Gminy Uniejów w targach krajowych i zagranicznych o charakterze międzynarodowym.

 

ZP.271.17.2017                                                                             Uniejów,11.10.2017

               Polska-Uniejów: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

2017/S 195-400906

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Uniejów
ul. Błogosławionego Bogumiła 13
Uniejów
99-210
Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Borowska
Tel.: +48 632889744
E-mail: urzad@uniejow.pl
Faks: +48 632889743
Kod NUTS: PL712

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.uniejow.bip.net.pl/

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.uniejow.bip.net.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług organizacyjnych oraz promocyjnych w związku z udziałem Gminy Uniejów w targach krajowych i zagranicznych o charakterze międzynarodowym.

Numer referencyjny: ZP.271.17.2017

II.1.2)Główny kod CPV

79956000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług organizacyjnych oraz promocyjnych w związku z udziałem Gminy Uniejów w targach krajowych i zagranicznych o charakterze międzynarodowym w ramach projektu: "Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Uniejów"

Zamówienie polega na świadczeniu usług organizacyjnych oraz promocyjnych w związku z udziałem Gminy Uniejów w następujących targach:

Udział w targach turystycznych Tour Salon w Poznaniu - 09-11.2.2018

Udział w targach budowlanych Interbud w Łodzi - 04-05.3.2018

Udział w targach turystycznych ITB w Berlinie - 07-11.3.2018

udział w targach kosmetycznych Cosmoprof w Bolonii 16-19.3.2018.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

22462000

79540000

79997000

55100000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL711

Kod NUTS: PL415

Kod NUTS: DE300

Kod NUTS: ITH55

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Poznań (PL), Łódź (PL), Berlin (DE), Bologna( ITH).

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach realizacji projektu ""Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Uniejów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Zamawiający planuje realizację kompleksowego świadczenia usług organizacyjnych w związku z udziałem Gminy Uniejów w targach na terenie Polski, Niemiec i Włoch. Tour Salon w Poznaniu 2018 Minimalny zakres realizacji: Termin odbywania się targów to 9-11.2.2018 r. udział maksymalnie 12 osób ,powierzchnia stoiska na targach 20 m2 (5 m głębokość, 4 m szerokość), powierzchnia niezabudowana do własnej zabudowy według załączonego projektu stoiska. INTERBUD Łódź 2018 Minimalny zakres realizacji: Termin odbywania się targów to 4-6.3.2018 r. (Zamawiającego interesuje udział tylko w terminie 4-5 marca 2018), powierzchnia stoiska na targach do własnej zabudowy według załączonego projektu stoiska, udział maksymalnie 8 osób. ITB Berlin 2018 Minimalny zakres realizacji: Termin odbywania się targów to 7-11.3.2018 r., powierzchnia stoiska na targach 20 m2 (5 m głębokość, 4 m szerokość), powierzchnia niezabudowana do własnej zabudowy według załączonego projektu stoiska, udział maksymalnie 15 osób. Cosmoprof Bolonia 2018 Minimalny zakres realizacji: Termin odbywania się targów to 16-19.3.2018 r., powierzchnia stoiska na targach 20 m2 (5 m głębokość, 4 m szerokość), powierzchnia niezabudowana do własnej zabudowy według załączonego projektu stoiska, udział maksymalnie 10 osób.

Zakres obowiązków Wykonawcy:

1. Wykonawca zakupi/wykona materiały promocyjne zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 12

2. Wykonawca wykona stoisko targowe zgodnie z projektem stoiska wystawienniczego stanowiącego załącznik nr 11

3. Organizacja udziału w targach

4. Usługi transportowe, magazynowania, hotelarskie i cateringowe

5. Kompleksowa organizacja stoiska wystawienniczego na targach w tym: wykonanie, obsługa, montaż i demontaż

.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 10 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, który jest dostępny na stronie http://www.uniejow.bip.net.pl/

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Projekt gadżetów promocyjnych / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 20/03/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPLD 02.02.02-10-0007/15-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

RPLD 02.02.02-10-0007/15-00 w ramach II osi priorytetowej Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka RPO WŁ na lata 2014-2020

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10 000 PLN ( dziesięć tysięcy złotych). Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawiera SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Wykaz i krótki opis warunków: Zgodnie z art. 24. ust. 1. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) o którym mowa w- art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art.250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z 6.6.1997 - Kodeks karny lub - art. 46 lub art. 48 ustawy z 25.6.2010 o sporcie, b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z 6.6.1997 - Kodeks karny, c) skarbowe, d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z 15.6.2012 o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13; 15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z 28.10.2002 o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

(Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust.5 Ustawy składa oświadczenie o przynależności lub jej braku do tej samej grupy kapitałowej; -zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

7.4 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, terminie (nie krótszym niż 10 dni), aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

7.3.1 potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie:

zdolności technicznej lub zawodowej:

a) wykazu usług wykonanych (załącznik nr 3), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 7.3.1 lit. a), zamawiający może dopuścić złożenie przez wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.

b) wykazu osób(załącznik nr 4), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

7.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

7.3.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

7.3.2 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.

7.3.3 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

7.3.4 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Treść zobowiązania lub innego dokumentu, o którym mowa w pkt 7.2.1 SIWZ musi określać:

1) sposób wykorzystania przez wykonawcę zasobów innego podmiotu lub podmiotów przy wykonywaniu zamówienia

2) zakres i okres udziału innego podmiotu lub podmiotów przy wykonywaniu zamówienia.

3) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli wykażą, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie:

a) przynajmniej 2 usługi, odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Powyższy warunek spełnią wykonawcy, którzy wykażą, że w wymaganym okresie wykonali/zakończyli co najmniej dwie usługi polegające na kompleksowej organizacji udziału w targach, w tym przynajmniej jedna z nich powinna dotyczyć organizacji udziału w targach poza granicami kraju na terenie Unii Europejskiej.

Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli wykażą, iż dysponują lub będą dysponować zespołem (zespół ten zostanie wyznaczony do realizacji zamówienia), w skład którego wchodzić musi przynajmniej:

a) kierownik zespołu (koordynator projektu), który musi posiadać

minimum 2 lata doświadczenia w zakresie organizacji udziału w targach

b) minimum jedna osoba wyznaczona do obsługi technicznej podczas targów będąca do dyspozycji Zamawiającego

c) tłumacz:

- minimum 1 osoba- tłumacz polsko-angielski ( wymagane dla targów krajowych )

- minimum 1 osoba- tłumacz polsko - włosko- angielski; (wymagane dla targu w Bolonii)

- minimum 1 osoba- tłumacz polsko- niemiecko- angielski ( wymagane dla targu w Berlinie)

Jedna osoba może pełnić tylko jedną funkcję w Zespole.

W przypadku zaistnienia w trakcie wykonywania zamówienia okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających wykonywanie zamówienia przez którąś ze wskazanych przez Wykonawcę osób, Wykonawca będzie mógł zmienić personel delegowany do wykonywania zamówienia - z zastrzeżeniem, iż w takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu osobę, która spełnia wymogi określone powyżej dla osoby, która będzie miała zastąpić. Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie o zwrot kosztów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z usunięcia lub wymiany osób, wyznaczonych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający przewiduje jedną płatność końcową z terminem płatności 30 dni.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 21/11/2017

Czas lokalny: 10:15

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 002 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 21/11/2017

Czas lokalny: 10:30

Miejsce:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta w Uniejowie, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, Biuro podawcze na parterze.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

7.2 W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.13-22 ustawy Pzp, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:

7.2.1 JEDZ (wg wzoru w Załączniku nr 1 do SIWZ).Informacje zawarte w ww. dokumencie będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

7.4 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, terminie (nie krótszym niż 10 dni), aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania: a) informacja z KRK o w zakresie określonym wart. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. b) zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS o albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu d)oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 8),e)oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). (załącznik nr 9),

7.5 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.:1) lit. a) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; 2) lit. b),c) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego7.6Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4 ppkt. 1) i 2), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, (...).

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd zamówień publicznych
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

18.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy.

18.2 w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ust. Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

18.3 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.

18.4 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.2 i 18.3 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

18.5 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

18.6 Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

18.7 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

18.8 Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:09/10/2017

Załączniki

Ogłoszenie (156.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (805.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 (391.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załączniki 2-9 (494.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 10 Szczególowy opis przedmiotu zamówienia (650.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 11 projekt stoiska wystawienniczego (5MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 12 Wykaz i specyfikacja materiałow promocyjnych (505.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
pyt i odp. dn 9.11.2017 (248.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniu (258.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Masandro Wszołek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Masandro Wszołek
Data wprowadzenia:2017-10-11 12:25:36
Opublikował:Masandro Wszołek
Data publikacji:2017-10-11 12:30:51
Ostatnia zmiana:2017-11-22 11:20:55
Ilość wyświetleń:386

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij