Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Uniejowie

Kolorowy pasek

PGK ZP 271.3PN.2017 - Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu Aparthotelu Termy Uniejów.

Polska-Uniejów: Roboty budowlane w zakresie hoteli

2017/S 195-399707

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów Sp. z o.o. w Uniejowie
ul. Polna 37
Uniejów
99-210
Polska
Osoba do kontaktów: Agata Koszyka
Tel.: +48 632888071
E-mail: zamowienia.publiczne@termyuniejow.pl
Faks: +48 632889555
Kod NUTS: PL712

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.termyuniejow.pl/

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.uniejow.bip.net.pl/?c=308
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu Aparthotelu Termy Uniejów.

 

Numer referencyjny: PGK ZP 271.3PN.2017
II.1.2)Główny kod CPV
45212411 - IA01
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją obiektu Aparthotelu Termy Uniejów z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz kompletnym wyposażeniem i uruchomieniem obiektu wraz z pozwoleniem na użytkowanie i kategoryzacją obiektu jako hotel ****.

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 18 710 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71200000
71320000
45332000
45331100
45331000
45330000
45310000
45311000
45232150
45232440
45233220
45316100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Dz. Nr ewid: 14/2, 74/2 obręb Uniejów oraz obręb Zieleń, gmina Uniejów, pow. Poddębicki, woj. Łódzkie, Polska.

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie obiektu typu Aparthotel. Zaprojektowanie obiektu Aparthotelu w zakresie części A i części B oraz łącznika między częściami o łącznej powierzchni użytkowej 10.107,88 m2 oraz 108+64 jednostek mieszkalnych przeznaczonego na 216 miejsc noclegowych (część A) oraz 128 (część B) miejsc noclegowych.

Zaprojektowanie obiektu polegać ma na sporządzeniu na podstawie udostępnionych przez Zamawiającego materiałów wyjściowych do projektowania projektu budowlanego wraz z kompletnym zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz projektu wykonawczego wraz z zagospodarowaniem wnętrz jednostek mieszkalnych (apartamentów), części wspólnych w tym holi, sal restauracyjnych i konferencyjnych, zapleczy gastronomicznych i innych pomieszczeń towarzyszących na potrzeby obiektu funkcjonującego jako Hotel typu Condo.

Zrealizowanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej kompletnie wyposażonego i uruchomionego obiektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz kategoryzacją obiektu jako hotel ****, w zakresie części A i B oraz łącznika między częściami.

Szczegółowy zakres prac do realizacji w ramach przedmiotowego zadania został określony w wielobranżowym projekcie koncepcyjnym oraz programie funkcjonalno-użytkowym oraz Aktualizacji PFU z dnia 4.10.2017 stanowiącej korektę i uszczegółowienie wymagań Zamawiającego i jednocześnie dokument nadrzędny w stosunku do PFU. Przedmiotowe dokumenty stanowią załącznik do SIWZ.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Koszty eksploatacji obiektu / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Personel wykonawcy / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 18 710 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiadają siedzibę, określonych w załączniku XI do Dyrektywy 2014/24/UE. Wykonawca składa odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Działalność prowadzona na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia nie wymaga uzyskania specjalnych licencji, koncesji ani uprawnień. Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych licencji lub uprawnień.

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

1. Wskaźnik płynności finansowej szybkiej (QR) w ostatnim roku obrotowym obliczony według wzoru:

(aktywa obrotowe - zapasy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe): (zobowiązania krótkoterminowe);

2. Wskaźnik płynności finansowej bieżącej (CR) w ostatnim roku obrotowym obliczony według wzoru: (aktywa obrotowe): (zobowiązania krótkoterminowe)

3. wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS) w ostatnim roku obrachunkowym, obliczony według wzoru: (zysk netto): (przychody netto ze sprzedaży) x 100,

4. wskaźnik ogólnego zadłużenia w ostatnim roku obrachunkowym, obliczony według wzoru: (zobowiązania ogółem): (aktywa ogółem)

5. Wysokość łącznych przychodów netto w ostatnich 3 latach obrotowych,

6. posiadane środki finansowe lub zdolność kredytowa,

7. posiadane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 

1. Wskaźnik płynności finansowej szybkiej (QR) nie niższy niż 0,5.

2. Wskaźnik płynności finansowej bieżącej (CR) nie niższy niż 0,8.

3. Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS nie niższy niż 3 %.

4. Wskaźnik ogólnego zadłużenia nie wyższy niż 0,8

5. Łączne przychody netto nie mniejsze niż 80 mln zł w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych

6. Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 20 000 000 PLN

7. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w zakresie usług projektowania na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w zakresie realizacji robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż 20 000 000 PLN.

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Wykonawca w zakresie zasobów technicznych i zawodowych posiada:

A. Wymagane doświadczenie w zakresie prac projektowych: min 2 usługi, wykonane w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegające na wykonaniu dokumentacji spełniającej minimalny poziom wymaganych standardów

B. Wymagane doświadczenie w zakresie robót budowlanych: co najmniej dwie roboty budowlane, wykonane w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegająca na wykonaniu i uruchomieniu wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektów spełniających minimalny poziom wymaganych standardów;

C. Wymagania w zakresie kwalifikacji i doświadczenia personelu: dysponowanie następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnymi za kontrolę jakości i kierowanie robotami budowlanymi:

C.1. a) Projektantem głównym - posiadającym uprawnienia do projektowania w branży architektonicznej bez ograniczeń i co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu oraz doświadczenie zgodnie z minimalnym poziomem wymaganych standardów

b) Zespołem projektantów z odpowiednimi uprawnieniami wynikającymi z prawa budowlanego do projektowania w odpowiedniej specjalności, co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w projektowaniu, (co najmniej 1 osobą w każdej specjalności): architektonicznej, konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie telekomunikacji oraz dodatkowo doświadczeniem;

c) Projektantem branży drogowej - z odpowiednimi uprawnieniami wynikającymi z prawa budowlanego do projektowania w specjalności drogowej, który winien legitymować się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w projektowaniu.

C.2. a) Kierownikiem budowy z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, oraz doświadczeniem zawodowym rozumianym jako 5 lat stażu pracy zawodowej na samodzielnym stanowisku kierownika budowy (samodzielna funkcja techniczna w budownictwie);

b) Rezydentem - koordynatorem robót budowlanych, który będzie obecny na terenie Inwestycji każdego dnia prowadzenia prac, oraz będzie dostępny dla Zamawiającego a także odpowiedzialny za współpracę z inspektorem nadzoru (inżynierem kontraktu);

c) Kierownikiem robót instalacji sanitarnych posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe, rozumiane jako 3 lata stażu pracy zawodowej na samodzielnym stanowisku;

d) Kierownikiem robót instalacji elektrycznych posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe, rozumiane jako 3 lata stażu pracy zawodowej na samodzielnym stanowisku;

e) Kierownikiem robót instalacji w telekomunikacji posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji i sieci w telekomunikacji przewodowej. Oraz doświadczenie zawodowe rozumiane jako 3 lata stażu pracy zawodowej jako kierownik robót z zakresu instalacji telekomunikacyjnych;

f) Kierownikiem robót w branży drogowej posiadającym uprawnienia do kierowania robotami drogowymi bez ograniczeń i doświadczeniem zawodowym rozumianym jako co najmniej 2 lata stażu pracy zawodowej na samodzielnym stanowisku (samodzielna funkcja techniczna w budownictwie) jako kierownik robót drogowych.

Termin posiadanego doświadczenia liczony od dnia uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 

Ad. A.1

1. kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę obiektów hotelowych w standardzie minimum 4 gwiazdek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, wyposażeniem i kompleksowym zagospodarowaniem terenu odniesieniu do wymagań Rozporządzenia w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie/ wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, wyposażeniem i kompleksowym zagospodarowaniem terenu.

Ad. A.2

2. kompleksowej dokumentacji projektowej obiektu zasilanego w medium technologiczne typu solanka, woda termalna etc. tj. wodą o ekstremalnie wysokim zasoleniu, o podwyższonej temperaturze i agresywną wymagającą zastosowania materiałów odpornych na jej korozyjny wpływ;

Ad. B.1

1. co najmniej jednego obiektu hotelarskiego w standardzie 4 gwiazdek o min. powierzchni użytkowej 10.000 m2 i o co najmniej 200 miejscach noclegowych, wraz z niezbędnym wyposażeniem, niezbędną infrastrukturą techniczną i kompleksowym zagospodarowaniem terenu o wartości robót co najmniej 40 000 000 PLN brutto każdy,

Ad. B.2

2. co najmniej jednego obiektu zasilanego w medium technologiczne typu solanka, woda termalna etc. tj. wodą o ekstremalnie wysokim zasoleniu, o podwyższonej temperaturze i agresywną wymagającą zastosowania materiałów odpornych na jej korozyjny wpływ.

Ad. C.1

a) doświadczenie jako projektant główny co najmniej jednego budynku hotelu czterogwiazdkowego o min. powierzchni użytkowej 10000 m2 i o co najmniej 100 jednostkach mieszkalnych (pokoje/apartamenty) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i kompleksowym zagospodarowaniem terenu.

b) doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednego projektu dla co najmniej jednego budynku hotelowego o powierzchni minimum 10.000 m2

Ad. C.2

a) wymagane doświadczenie jako kierownik budowy co najmniej jednego budynku hotelu czterogwiazdkowego, o min. Powierzchni użytkowej 10000 m2 i o co najmniej 100 pokojach/apartamentach każdy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i kompleksowym zagospodarowaniem terenu o wartości robót co najmniej 40 000 000 PLN brutto,

b) posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji rezydenta na co najmniej dwóch inwestycjach związanych z budową budynków o wartości powyżej 30 000 000.

c) posiadającym doświadczenie w tym co najmniej jednego budynku hotelu czterogwiazdkowego o min. powierzchni użytkowej 10000 m2 i o co najmniej 100 jednostek mieszkalnych i minimum jednego obiektu zasilanego w medium technologiczne tj. solankę, wodę termalną lub inne medium o podobnym zasoleniu i stopniu agresywności. /Zamawiający dopuszcza dwie osoby o wskazanych powyżej uprawnieniach z których każda posiada doświadczenie w jednym z w/w zakresów/

d) posiadanie doświadczenia w tym min. co najmniej jednego budynku hotelu czterogwiazdkowego o min. powierzchni użytkowej 10000 m2 i o co najmniej 100 jednostek mieszkalnych

e) wymagane doświadczenie kierowania robotami branżowymi w zakresie budowy lub przebudowy co najmniej jednego budynku wyposażonego w co najmniej instalacje (w ramach jednego obiektu): telefoniczną, telewizyjną, kontroli dostępu, CCTV, alarmową i SAP.

 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

1. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie zawartej umowy.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy z wyjątkiem sytuacji opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ, zgodnych z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

 

Zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenia terminu składania ofert jest uzasadnione.

 

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/10/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/10/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

 

PGK Termy Uniejów Sp. z o.o. w Uniejów

ul. Polna 37, 99-210 Uniejów.

 

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

 

Otwarcie ofert jest jawne.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca:

1) nie podlega wykluczeniu oraz

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu;

Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4.1 wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), aktualne na dzień składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest złożyć JEDZ sporządzony zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu, wypełnione i podpisane przez wykonawcę.

4.3 Wykonawca wraz z ofertą składa pełnomocnictwa w oryginale, jeżeli oferta podpisywana jest przez osoby które nie posiadają uprawnień ustawowych.

4.4 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa JEDZ dotyczący podmiotu trzeciego (część II, III).

4.5 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa JEDZ dotyczące podwykonawców (część II, III).

4.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców je wykazuje.

4.6 Szczegółową informację w zakresie wymaganych kryteriów kwalifikacji opisanych w pkt. II.2.9 ogłoszenia.

4.7 Zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 22A ustawy Pzp do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia oraz w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

i. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

ii. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

iiii. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

iv. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

 

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4.Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2) 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,

5.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

9. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamwień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/10/2017

Załączniki

Ogłoszenie (155.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PFU_UNIEJÓW_OPIS_ poprawiony odp. 2_DK-7-2017 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Aktualizacja PFU PZT_UNIEJOW (512.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Aktualizacja PFU z dnia 04.10.2017 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
droga dojazdowa (2.3MB) Zapisz dokument  
Wizualizacje (34.4MB) Zapisz dokument  
Załączniki do SIWZ (177.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 1 do SIWZ _ warunki techniczne przyłączenia (8.1MB) Zapisz dokument  
zał. Nr 1 do SIWZ PFU rysunki (3.6MB) Zapisz dokument  
Zalacznik_nr1__badania_geologiczne_gruntu (5.5MB) Zapisz dokument  
Zał Nr 3 Wzór umowy (783.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
MPZP (263.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi na pytania (720.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (87.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi_22_10_2017_MM (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 (59.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi_26_10_2017.doc (297.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie (66.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia (354kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia - sprostowanie (357.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie do sprostowania (345kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (902.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Masandro Wszołek
Data utworzenia:2017-10-11 16:04:19
Wprowadził do systemu:Masandro Wszołek
Data wprowadzenia:2017-10-11 16:04:22
Opublikował:Masandro Wszołek
Data publikacji:2017-10-11 16:11:41
Ostatnia zmiana:2017-12-04 11:47:22
Ilość wyświetleń:2266

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij