Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Uniejowie

Kolorowy pasek

PGK ZP 271.11-IV.2.2019 - Dostawa urządzenia rekreacyjnego-atrakcji wodnej typu „zamek ze zjeżdżalniami” dla dzieci na potrzeby wyposażenia niecki basenowej w obrębie kompleksu Termy Uniejów wraz z montażem i uruchomieniem

Ogłoszenie nr 500920-N-2019 z dnia 2019-01-04 r. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów Sp. z o. o. w Uniejowie: „Dostawa urządzenia rekreacyjnego-atrakcji wodnej typu „zamek ze zjeżdżalniami” dla dzieci na potrzeby wyposażenia niecki basenowej w obrębie kompleksu Termy Uniejów wraz z montażem i uruchomieniem” 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów Sp. z o. o. w Uniejowie, krajowy numer identyfikacyjny 31016143000000, ul. ul. Polna  37 , 99210   Uniejów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 0-63 2888071, e-mail termy@uniejow.pl, faks 0-63 2888071. 
Adres strony internetowej (URL): https://www.termyuniejow.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie 
http://www.uniejow.bip.net.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Adres: 


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa urządzenia rekreacyjnego-atrakcji wodnej typu „zamek ze zjeżdżalniami” dla dzieci na potrzeby wyposażenia niecki basenowej w obrębie kompleksu Termy Uniejów wraz z montażem i uruchomieniem” 
Numer referencyjny: PGK ZP 271.11-IV.2.2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia rekreacyjnego, atrakcji wodnej typu „zamek ze zjeżdżalniami” dla dzieci wraz z montażem dostarczonych elementów w obszarze niecki basenowej realizowanej w ramach zadania Nr: PGK ZP 271.11-IV.1.2018: „Rozbudowa z doposażeniem niecki zewnętrznej najstarszej części basenu, w obrębie kompleksu Termy Uniejów w Uniejowie” wraz z uruchomieniem i parametryzacją kompletnej atrakcji wodnej (wodnego placu zabaw) dla dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz systemem certyfikacji wg Polskich Norm Technicznych z katalogu PN-EN1176 potwierdzonego orzeczeniem technicznym odpuszczającym atrakcję do użytkowania, wydanym przez organizację posiadającą w tym zakresie odpowiednie uprawnienia. Zadanie obejmuje wykonanie kompletnej gotowej atrakcji wodnej (wodnego placu zabaw) dla dzieci za pomocą dostarczonych elementów wraz z niezbędną armaturą i rurociągami stanowiącymi wyposażenie własne urządzenia w obszarze niecki basenowej. Szczegóły techniczne oraz wizualizacja przykładowego urządzenia celem zobrazowania wymaganych standardów i oczekiwań Zamawiającego dostępna jest w następującej lokalizacji: http://www.uniejow.bip.net.pl/?a=2980. Przedmiotowe zadanie realizowane będzie w korelacji z realizowanym zadaniem polegającym na budowie niecki basenowej (postępowanie dla którego dokumentacja dostępna jest w następującej lokalizacji: http://www.uniejow.bip.net.pl/?a=2980). Montaż urządzenia odbywać się będzie w obrębie czynnej budowy i Wykonawca realizując przedmiotowe zadanie musi mieć świadomość, że ma obowiązek współpracy z wykonawcą realizującym roboty budowlane oraz że wg. obowiązujących przepisów prawa budowlanego osobą odpowiedzialną za plac budowy jest kierownik budowy. Przedmiot realizacji niniejszego zamówienia obejmuje: a) dostawę wraz z montażem dostarczonego urządzenia w obszarze niecki basenowej kompleksu basenowego Termy Uniejów; b) realizacja wszelkich prac związanych z uruchomieniem gotowej atrakcji, c) szkolenie obsługi w zakresie konserwacji oraz bieżącej eksploatacji; d) wyposażenie w tablice informacyjne, regulaminowe oraz znaki ostrzegawcze i kierunkowskazy a także tabliczki informacyjne (piktogramy) w wymaganym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami; e) wszelkie prace związane z procedurą odbiorową niezbędną do przekazania gotowego obiektu do użytkowania, w tym orzeczenie techniczne zezwalające na użytkowanie urządzenia rekreacyjnego wg obowiązujących przepisów; f) ochronę gwarancyjną utworzonego obiektu niezależnie od gwarancji producentów dostarczanych elementów i wyposażenia zgodnie z ofertą wykonawcy (min. 24 m-cy, maks 60 m-cy). 

II.5) Główny kod CPV: 37535240-1 
Dodatkowe kody CPV: 


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do wysokości do 20 % wartości zamówienia podstawowego z uwzględnieniem maksymalnej wartości zamówienia podstawowego. Zakres zamówień uzupełniających obejmować będzie zamówienia na: a) ewentualne dodatkowe dostawy, osprzętu, urządzeń związanych z mocowaniem, instalacją przedmiotu zamówienia. b) ewentualnym montażem dodatkowego osprzętu zapewniającego kompatybilność instalowanego urządzenia z funkcjonującą i będąca w realizacji infrastrukturą wodno-kanalizacyjną obiektu basenowego. 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-30 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że: - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia 500.000,00 PLN. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę urządzenia rekreacyjnego – atrakcji wodnej typu zamek ze zjeżdżalniami dla dzieci, o wartości minimum 100.000,00 zł brutto, w ramach jednego kontraktu (Umowy); b) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi polegające na zamontowaniu, uruchomieniu i przekazaniu do użytkowania atrakcji wodnej typu „zamek ze zjeżdżalniami” dla dzieci w basenie publicznym, lub basenie prywatnym (np. hotel, ośrodek wypoczynkowy) przeznaczonym dla jednoczesnego użytkowania przez minimum 10 osób; c) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie dostaw: • minimum 1 osobą pełniącą funkcję „eksperta” - rzeczoznawcę posiadającego doświadczenie w certyfikacji co najmniej atrakcji (placu zabaw dla dzieci etc.) zgodnie z wymaganiami systemu certyfikacji; • minimum 1 osobą odpowiedzialną za technologię realizacji posiadającą doświadczenie w realizacji minimum 2 atrakcji wodnych typu „zamek ze zjeżdżalniami” dla dzieci w basenie publicznym lub prywatnym przeznaczonym dla minimum 10 osób. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

Wykaz dostaw, Wykaz usług; Wykaz osób;

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Formularz ofertowy; Opisy i/lub foldery i/lub katalogi w języku polskim potwierdzające wymagane parametry urządzenia/atrakcji wodnej. Karty gwarancyjnej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Tak 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Sposób realizacji zamówienia

30,00

Gwarancja

10,00

Cena

60,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-01-14, godzina: 11:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
Termin Otwarcia ofert 2019-01-14 godz. 12.00

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Załączniki

Ogloszenie (572.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (493.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz oferty (105.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór Umowy - zał. 5 (120.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków (78.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 3 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (72.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik nr 4 Grupa Kapitałowa (56kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana ogłoszenia 11.01.2019 (368kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana ogłoszenia głoszenie nr 540007662 (375.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana SIWZ PGK ZP 271.11-IV.2.2019- 14.01.2019 (498.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz oferty (105.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór Umowy - zał. 5 (120.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków (78.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 3 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (72.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik nr 4 Grupa Kapitałowa (56kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informaacja z otwarcia ofert (417.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (699.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Masandro Wszołek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Masandro Wszołek
Data wprowadzenia:2019-01-04 15:13:08
Opublikował:Masandro Wszołek
Data publikacji:2019-01-04 15:16:00
Ostatnia zmiana:2019-01-29 14:04:11
Ilość wyświetleń:287

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij