Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Uniejowie

Kolorowy pasek

ZP. 271.1.2019 - Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Uniejów na 2019 rok

Polska-Uniejów: Usługi udzielania kredytu

2019/S 020-043638

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Uniejów
ul. Błogosławionego Bogumiła 13
Uniejów
99-210
Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Borowska
Tel.: +48 632889744
E-mail: urzad@uniejow.pl
Faks: +48 632889743
Kod NUTS: PL712

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.uniejow.bip.net.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.uniejow.bip.net.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Uniejów na 2019 rok

Numer referencyjny: ZP. 271.1.2019

II.1.2)Główny kod CPV

66113000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie: 13 000 000,00 PLN (trzynaście milionów złotych) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w środkach własnych związanego z realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn: „Zakup nieruchomości gruntowej przez Gminę Uniejów na zabezpieczenie budowy obiektów gminnych”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL712

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniejów, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonawca udzieli Zamawiającemu w 2019 roku kredytu w walucie polskiej w kwocie 13 000 000,00 PLN (słownie: trzynaście milionów złotych 00/100) na warunkach określonych w umowie.

Zamawiający przeznaczy środki z kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy

Uniejów na rok 2019.

Zamawiający dopuszcza refundację już poniesionych wydatków na pokrycie deficytu budżetu roku 2019 do pełnej kwoty kredytu.

Okres kredytowania: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2040 r.

Uruchomienie kredytu nastąpi na rachunek wskazany w umowie.

Określenie wartości wypłat kredytu oraz termin postawienia ich do dyspozycji Zamawiającego następować będzie poprzez złożenie przez Zamawiającego zapotrzebowania na środki w terminie 2 dni od dnia złożenia zapotrzebowania.

Karencja w spłacie kapitału do dnia 31.12.2020 roku, karencja w spłacie odsetek do 31.12.2019 roku.

Okres spłaty kapitału kredytu – 20 lat od upływu okresu karencji (od 31.1.2021 roku do dnia 31.12.2040 roku).

Termin rozpoczęcia spłaty rat kapitału kredytu po upływie okresu karencji (pierwszy termin płatności raty kapitałowej winien wypaść na 31.1.2021 roku).

Forma spłaty kapitału kredytu oraz odsetek od kredytu – raty miesięczne (Spłata rat kapitału kredytu oraz odsetek winna się odbywać na ostatni roboczy dzień każdego miesiąca).

Spłata kapitału będzie dokonywana w 240 miesięcznych ratach:

Pierwsza rata 54 326,00 PLN, następne 239 rat każda po 54 166,00 PLN;

Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty przyznanego kredytu oraz prawo wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu przez Zamawiającego w dogodnych dla niego terminach, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o zamiarze dokonania spłaty w terminie 3 dni przed jej dokonaniem. W takiej sytuacji odsetki od kredytu naliczone będą wyłącznie od aktualnego zadłużenia i za faktyczny okres jego występowania a Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów z tego tytułu na rzecz Wykonawcy.

Kredyt będzie oprocentowany w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc za który naliczane jest oprocentowanie, powiększonej o ewentualną stałą marżę banku w wysokości wynikającej z oferty.

Odsetki naliczane będą tylko od faktycznie wykorzystanego zadłużenia, spłacane będą miesięcznie (na ostatni roboczy dzień każdego miesiąca).

Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, uważa się, że termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie.

W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania.

W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego części kredytu lub dokonania wcześniejszej spłaty części kredytu, Strony ustalają nowy harmonogram spłaty w formie aneksu do umowy.

Wysokość jednorazowej prowizji bankowej od wykorzystanego kredytu nie może przekroczyć 0,2 %. Prowizja będzie płatna w okresie 7 dni roboczych po dniu uruchomienia kredytu.

Wszystkie elementy cenotwórcze poza bazą oprocentowania określoną w punkcie 3.5.13, tj. stawka WIBOR 1M, będą wielkościami stałymi na czas obowiązywania umowy i nie będą mogły podlegać negocjacji.

Do naliczenia odsetek od kredytu należy przyjąć kalendarz n/365, „n” oznacza rzeczywistą liczbę dni w miesiącu przy roku obrachunkowym 365 dni.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany harmonogramu spłaty kredytu w przypadku zmiany sytuacji finansowej Zamawiającego, tj. gdy w okresie obowiązywania umowy kredytowej zaistnieje zagrożenie przekroczenia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27.8.2009 r. o finansach publicznych. Formę zabezpieczenia kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Gmina nie złoży oś(...) Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków dalsze szczegółowe ustalenia dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w SIWZ pkt 3.5 opublikowanej na stronie internetowej www.uniejow.bip.net.pl

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 31/12/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 20 000,00 PLN. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte są w SIWZ pkt 11. W postępowaniu oferta oraz oświadczenia składane są za pośrednictwem Formularza do złożenia, zamiany wycofania ofert lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny na miniPortalu

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, terminie (nie krótszym niż 10 dni), aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo Bankowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe, lub inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków Zamawiający w tym miejscu podaje wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału i kryteria selekcji oraz pozostałe dokumenty. W postępowaniu oświadczenia składa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortalu. Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy Pzp, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:

Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, dokument o którym mowa w pkt. 7.1 oraz dokumenty wskazane w pkt. 6.5 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także, dokument o którym mowa w pkt. 7.1, 5.4. Wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą jednolite dokumenty JEDZ dotyczące podwykonawców.

Zawartość oferty:

1) formularz oferty, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

2) dokument lub dokumenty Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ),

Do oferty należy dołączyć także (jeżeli dotyczy):

1. w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

2. stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku wspólników spółki cywilnej nie jest wymagane składanie ww. pełnomocnictwa, gdy z załączonych do oferty dokumentów wynika umocowanie wspólnika podpisującego ofertę do reprezentowania spółki cywilnej.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków Zamawiający wskazuje w tym miejscu wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału i kryteria selekcji oraz pozostałe dokumenty (ciąg dalszy).

3. w przypadku, gdy ofertę lub załączniki do oferty podpisuje osoba, która nie jest wskazana we właściwym rejestrze do reprezentacji podmiotu lub której samodzielne działanie w świetle zasad reprezentacji podmiotu wynikających z właściwego rejestru jest niewystarczające do reprezentacji podmiotu - pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wraz z załącznikami, o ile prawo do reprezentacji tego podmiotu nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków Zamawiający w tym miejscu podaje informacje dodatkowe dotyczące danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Uniejów, z siedzibą ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, POLSKA w imieniu której działa Burmistrz Miasta Uniejów, telefon +48 632889740, faks +48 632889743; +48 632889740 wew. 43, adres e-mail: urzad@uniejow.pl;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Uniejów jest Pan Andrzej Olszak, kontakt: adres e-mail: daneosobowe@uniejow.pl *;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /ZP.271.1.2019 pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Uniejów na 2019 rok”/ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 usługę udzielenia kredytu o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, terminie (nie krótszym niż 10 dni), aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane (są wykonywane) należycie przy czy dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

6.3 Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji zamówienia nie występują czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§ 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.).

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na:

— wydłużeniu lub skróceniu terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie udzielonego kredytu,

— zmianie okresu postawienia kredytu do dyspozycji,

— zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa mającej wpływ na realizacje umowy.

Pełna treść zawarta jest w SIWZ pkt 19 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy (...)

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 08/03/2019

Czas lokalny: 13:15

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 08/03/2019

Czas lokalny: 13:30

Miejsce:

Urząd Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, pokój nr 4, POLSKA. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy Wykonawcę o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz 24 ust. 5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, terminie (nie krótszym niż 10 dni), aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

Dokumentów określonych w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty o których mowa w § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd Zamówień Publicznych
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ust. Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Kio w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 poz. 2188) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

25/01/2019

 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (156.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 - wzór formularza oferty (114.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 JEDZ - uzup (333.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3 (70.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załacznik nr 4 (56.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załacznik nr 5 (53.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała - absolutorium (171kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała - powołanie Skarbnika (151.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała kredytowa (215.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz kredytów i pożyczek, poręczeń, gwarancji (967.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zaświadczenie o wyborze Burmistrza (104.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dokumentacja przetargowa (476.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_2da53d11-5ee1-4960-bbea-670c033f5e30 (0.7kB) Zapisz dokument  
Opinie_RIO_2019 (1.1MB) Zapisz dokument  
Odpowiedzi na pytania 31 01 2019 (302.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedzi na ptania z dnia 06 02 2019 (179kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedzi na pytania z dnia 31 01 2019 II (126.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Urzad_Skarbowy_aktualne (689.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZUS_aktualne (110kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała zmieniająca budżet na 2019 r (6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową na 2019 r (3.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zaświadczenie ZUS Gmina aktualne (75.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedzi z 08 02 2019 r. str. 1 (220.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedzi z 08 02 2019 r. str 2 (201.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedzi z 07 02 2019 r. (486.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedzi z 14 02 2019 r. (154kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
sprawozdania spółek (16MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 1 - modyfikacja wzór formularza oferty (114.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zmiana ogłoszenia (131.6kB) Zapisz dokument  
zmiana SIWZ (131.1kB) Zapisz dokument  
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu oraz prawidłowości kwoty długu UCHWALA_V-41-2019_1_akt (55.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OPINIA RIO W SPRAWIE KREDYTU UCHWALA_V-42-2019_1_akt (71.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
pytanie z 19 02 2019 r. (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi na pytania (155.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja (195.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania (234.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Masandro Wszołek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Masandro Wszołek
Data wprowadzenia:2019-01-29 10:31:38
Opublikował:Masandro Wszołek
Data publikacji:2019-01-29 10:33:49
Ostatnia zmiana:2019-03-22 12:45:56
Ilość wyświetleń:833
Urząd Miasta w Uniejowie
ul. Błogosławionego Bogumiła 13,
99-210 Uniejów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij