Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Uniejowie

Kolorowy pasek

Postępowanie w sprawie wydania oraz wymiany dowodu osobistego

Postępowanie w sprawie wydania oraz wymiany dowodu osobistego

 

Podstawa prawna

 

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U.2009.47.384 z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty

 

 • Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie dowodu osobistego.
 • Do wglądu posiadany dowód osobisty bądź w przypadku jego braku inny dokument potwierdzający tożsamości.

Do wniosku należy załączyć:

 • 2 aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem (bez ozdób) z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Złożenie fotografii w ciemnych okularach przez osoby z wadami wzroku wymaga przedstawienia orzeczenia o niepełnosprawności; fotografii w nakryciu głowy zgodnie z zasadami wyznania wymaga zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej,
 • odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński (z wyjątkiem osób urodzonych w Uniejowie),
 • odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku (z wyjątkiem osób, które zawarły związek małżeński w Uniejowie),

/wymienione dokumenty USC (odpis skrócony aktu urodzenia,  odpis skrócony aktu małżeństwa) z przeznaczeniem do dowodu osobistego można uzyskać bez opłaty skarbowej, również drogą pocztową, w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia bądź małżeństwa (w którym akt sporządzono)/

 • na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument poświadczający obywatelstwo polskie.

Poświadczenie obywatelstwa polskiego wydaje wojewoda właściwy według miejsca zamieszkania obecnego - bądź w przypadku jego braku - według ostatniego miejsca zamieszkania.

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały a w razie jego braku, według ostatniego miejsca pobytu stałego. W przypadku gdy nie można ustalić miejsca ostatniego pobytu stałego, dowód osobisty wydaje organ gminy właściwy dla dzielnicy Warszawa-Śródmieście.

Wniosek można składać za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy, jeżeli jego złożenie we właściwym organie gminy nie jest możliwe.

 

Mieszkańcy miasta i gminy Uniejów składają wniosek w Urzędzie Miasta w Uniejowie                    ul. Błogosławionego Bogumiła 13, parter, pok. nr 12. Wniosek można złożyć codziennie                    w godzinach pracy urzędu (poniedziałek od 9:00 do 17:00, wtorek-piątek od 8:00 do 16:00); telefon (0-63) 288-97-84.  

 

Termin i sposób załatwienia

 

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście,
 • małoletni przed ukończeniem 13 roku życia składają wniosek w obecności obojga rodziców/opiekunów prawnych (na ich uzasadniony wniosek), po ukończeniu 13 roku życia w obecności rodzica/opiekuna prawnego,
 • wniosek wypełnia i podpisuje wnioskodawca,
 • dowód osobisty odbiera się osobiście.

 

Ustawowy termin produkcji dowodu osobistego to 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Informacje o ewentualnym wcześniejszym terminie odbioru dowodu osobistego można uzyskać telefonicznie; telefon (0-63) 288-97-84.

 

Za osobę małoletnią przed ukończeniem 13 roku życia dowód osobisty odbiera rodzic/opiekun prawny, małoletni po ukończeniu 13 roku życia może odebrać dowód osobiście lub rodzic/opiekun prawny.

 

Przy odbiorze nowego dowodu osobistego dotychczasowy dowód unieważnia się przez odcięcie lewego rogu o powierzchni co najmniej 1 cm2  i zwraca z urzędu wnioskodawcy.

Cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, przy odbiorze dowodu osobistego zwraca kartę pobytu.

 

Inne informacje

 

 • Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamości osoby, poświadczającym obywatelstwo polskie i uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic między  państwami członkowskimi Unii Europejskiej.
 • Do posiadania dowodu osobistego zobowiązana jest każda osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkująca na terytorium RP:
 • od ukończenia 18 roku życia,
 • od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje               wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie   pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką .
 • Posiadany dokument tożsamości należy wymienić w przypadku:
  • zmiany danych zamieszczonych w dowodzie osobistym
  • uszkodzenia dokumentu lub wystąpienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby,
  • upływu terminu ważności.
 • W przypadku utraty dowodu osobistego (kradzież, zagubienie, całkowite zniszczenie), należy niezwłocznie i osobiście zawiadomić najbliższy organ gminy i wystąpić                       o wydanie nowego dokumentu w organie właściwym. Na podstawie zgłoszenia wydawane jest (jednokrotnie) wolne od opłaty skarbowej zaświadczenie o utracie dowodu osobistego.
 • Osoba, która odnalazła własny dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić organ gminy, w którym został złożony wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego.
 • Zmiana danych zawartych w dowodzie osobistym wymaga złożenia wniosku                        o wymianę w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentu stwierdzającego zmianę.
 • W przypadku upływu terminu ważności, uszkodzenia lub z powodu innej przyczyny utrudniającej posługiwanie się dowodem osobistym wniosek o wymianę dowodu składa  się niezwłocznie.
 • Osoba, która utraciła obywatelstwo polskie zwraca dowód osobisty organowi wydającemu lub polskiej placówce konsularnej.
 • W przypadku zgonu posiadacza dowodu osobistego, osoba która jest zobowiązana do zgłoszenia zgonu zwraca dowód osobisty w Urzędzie Stanu Cywilnego terminie 3 dni od daty zgonu ( w przypadku nie zwrócenia dowodu osobistego, osoba zobowiązana składa oświadczenie na piśmie, uzasadniające przyczyny nie złożenia tego dokumentu).  
 • Zmiana dowodu osobistego skutkuje koniecznością  zgłoszenia zmian we właściwym urzędzie skarbowym (ew. w innych instytucjach np. bank).

 

Opłata:

 

Wniosek wolny od opłaty skarbowej.

Metadane

Źródło informacji:Masandro Wszołek
Data utworzenia:2013-12-16 13:13:53
Wprowadził do systemu:Masandro Wszołek
Data wprowadzenia:2013-12-16 13:14:00
Opublikował:Masandro Wszołek
Data publikacji:2013-12-16 13:14:13
Ostatnia zmiana:2013-12-16 13:14:31
Ilość wyświetleń:3709

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij